Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Tarafsızlık Komitesi


AMAÇ ve KAPSAM:
ISO 17024: 2012 Standardı kapsamında firmamız bünyesinde kurulmuş olan program kurulunun aldığı kararların personel belgelendirme kapsamımızda değerlendirilmesi, mevcut programımızın etkinliğinin kontrolü, firmamızın tarafsızlığı ve güvenilirliği adına uygulamakta olduğu sistemin işleyişi açısından olarak kurulan tarafsızlık komitesinin işleyişini tanımlamaktır. Tarafsızlık komitesi üyelerini ve kararları doğrultusunda hareket etmesi gereken tüm personeli kapsar.

SORUMLULAR:
Genel Müdür
Kalite Sistem Temsilcisi
Personel Belgelendirme Müdürü
Tarafsızlık Komitesi

TANIMLAR:
PBM: Personel Belgelendirme Müdürü
Tarafsızlık komitesi: Personel Belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlık içerisinde yürütüldüğünü denetleyen komitedir.

REFERANS DOKÜMANLAR:
Tarafsızlık Komitesi Listesi P.09.L.001
Tarafsızlık Komitesi Rapor Formu P.09.F.001

UYGULAMA
Tarafsızlık komitesi; MTSO Personel Sınav Ve Belgelendirme Merkezi Personel Belgelendirme sisteminin tarafsız olarak işletilmesi ve içeriği ile ilgili politikaların ve prensiplerin geliştirilmesi konusu ile yakından ilgili olan bütün tarafların, herhangi bir kesimin baskın olmasına izin vermeden, katılımını olanaklı kılacak şekilde oluşturulur. Tarafsızlık komitesi bağımsız görüş ihtiyacı olan konularda danışma hizmeti vermekle görevlidir.

Uzmanlık gerektiren konularda dışardan uzman olarak gördüğü kişilerden yararlanabilir. Ayrıca önerilere uyulmadığı takdirde gerekli önlemleri alarak akreditasyon kuruluşunu(TURKAK)’ı bilgilendirmek yetkilerine sahiptir. Tarafsızlık komitesi her yılın Mart ayı içerisinde toplanır.

Tarafsızlık komitesi Üyeleri Seçimi
- Tarafsızlık komitesi başkanı yapılacak ilk toplantıda üyeler tarafından seçilir. MTSO Personel Sınav Ve Belgelendirme Merkezi personelleri tarafsızlık komitesine katılamazlar. Tarafsızlık komitesi üyeleri; ilgili tüm tarafları içerecek şekilde belirlenir bunlar:
Sektörde çalışan personel, mesleki dernekler veya sivil toplum kuruluşları üyeleri, işveren sanayici ve eğitim kurumları temsilcilerinden oluşur. Herhangi bir kesimin komitede baskın olmasına izin verilmez. Komite üyeleri MTSO Personel Sınav Ve Belgelendirme Merkezi tarafından belirlenir. Komite üyelerinin yapısı ve görevleri GT.04 Tarafsızlık Komitesi Görev Tanımında anlatılmıştır.

Tarafsızlık komitesi Değerlendirmesi ve Raporlaması

- Üst yönetim tarafından hazırlanan raporlar tarafsızlık komitesi üyelerine en az bir hafta öncesinden toplantı tarihi ile birlikte iletilir.

Tarafsızlık komitesi gündemini aşağıdaki maddeler oluşturur.

Yıllık başvuru sayısının değerlendirilmesi,
Yıllık reddedilen başvuru sayısının değerlendirilmesi,
Yıllık belgelendirilen toplam personel sayısının değerlendirilmesi,
Yazılı sınavda sorulan soruların ve konulara göre dağılımının değerlendirilmesi,
Personelin tarafsızlık sözleşmesinin değerlendirilmesi,
Yıllık iptal edilen belgelerin değerlendirilmesi,
Yıllık sınav başarı oranlarının değerlendirilmesi,
Yıllık yapılan itirazların değerlendirilmesi,
Yıllık yapılan şikâyetlerin değerlendirilmesi,
Personel belgelendirme ücretlerinin değerlendirilmesi,
Saptanan diğer bulgular,
Öneriler,

Tarafsızlık komitesi Tarafından Tavsiye Edilen Kararların Değerlendirilmesi

Tarafsızlık komitesinde alınan kararlar oy çokluğuna göre belirlenir. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu iki oy sayılır. Tarafsızlık komitesi tarafından alınan kararlar MTSO Personel Sınav Ve Belgelendirme Merkezi tarafından dikkate alınır. Komitenin aldığı kararlara uyulmaması ile ilgili karar alınırsa bunun gerekçeleri ile ilgili bilgilendirme yapılır. Gerekli görürse komite, akreditasyon kuruluşunu bilgilendirmek dâhil uygun gördüğü önlemleri alır.Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayın içeriğinden yalnızca YFM Belgelendirme sorumludur ve bu içerik
hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.