Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Program Komitesi


TANIM:

MTSO Personel Sınav ve Belgelendirme Merkezince Akreditasyonlar ve MYK yetki kapsamındaki Ulusal Yeterlilikler için yürütülen faaliyetlerinde gerekli olan  personel belgelendirme programlarının oluşturulması, geliştirilmesi, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için yapılacak faaliyetleri belirler, programlar geliştirir. 1 başkan en az 2 üyeden oluşur.

ÜYELİK YAPISI:

Program Komitesi adayların yeterliğinin değerlendirilmesinde kullanılacak metotları ve mekanizmaları tanımlamıştır. Üyelik yapısı, 1 başkan en az 2 üyeden oluşur. Program Komitesi 3 er aylık periyotlarda toplanır. İhtiyaç halinde komite tekrar bir araya gelebilir. Komite; verilecek personel belgelendirme programı ile ilgili bilgiye ve yeterliliğe sahip kişilerden oluşur.  Komite Başkanı 3 yıllığına seçilir.

Mazeretini yazılı olarak bildirmeksizin ardı ardına iki toplantıya katılmayan üyelerin üyelikleri düşer ve yerlerine eksilen sayıya göre yedek üyeler göreve çağırılır.

Personel belgelendirmesi için belgelendirme programları, kamu kuruluşlarının belirli şartlarına (kamunun korunması gibi) kanıtlanmış pazar ihtiyacına/istemine (örneğin güvenirlik, itimat ve mesleğin iyileştirilmesi gibi) cevap vermek üzere program komitesi tarafından oluşturulur.

Program Komitesi, personel belgelendirme konularında ilgili taraflara danışmakta ve programın geliştirilmesi/sürdürülmesi için destek alır. Personelin hizmet alacağı eğitim ve yeterliliği için Sınav süreçlerinin gözden geçirmek ve geliştirmekten sorumludur. Nitelendirme/yeterlik şartları, gözetim ve yeniden belgelendirme için olanlar da dâhil, değerlendirme şartları tanımlar ve programı uygulamaya koyar. Program Komitesi, programa katılımın sağlanması için kişi/kuruluşlara bilgi verilmesi, web sitelerinde duyurular, üniversite öğrenci konseylerinin katılımı, Meslek ve Sivil Toplum Kuruluşlarına bilgi sağlar.

Belgelendirme programının geliştirilmesinden program komitesi sorumludur. Programın geliştirilmesi ve sürdürülmesi için  istatistiki değerlendirilme yapar. Sınav sonuçlarının istatistiki değerlendirmesini yapar. Program Komitesi; Personel Belgelendirme analizi periyodik olarak yılda bir defa aşağıdakileri konu başlıkları içerecek ve durumunu yansıtacak şekilde veri analizi yapılmaktadır. Bu analiz soncunda iyileşmeye açık yönler, uygun durumlar, uygunsuz durumlar, hedeflere ulaşma derecesi belirlenmekte ve Düzeltici/Önleyici faaliyet başlatılmaktadır.

-          Hedef aday topluluğunun tarifi, amacın beyanı ve belgelendirmenin plânlanan çıktısı ile ilgili analizler.

-          Mesleğinde çalışan, yeterlikli personel tarafından ifa edilen önemli ve kritik öneriler,

-          Alınan başvuruların değerlendirme mekanizması ve kabul/red gerekçesi dâhil, belgelendirme şartlarının veri analizi,

-          Komite kararlarının veri analizi

-          Değerlendirme prosesinin bir bölümünü oluşturan resmî, sözlü ve yazılı sınavlar yapılması için, içeriğinin ana hatları, önerilen soru tipleri, soruların kavranma seviyesi, her konudaki soruların sayısı, sınavın süresi, kabul seviyesi notunun belirlenmesi metodu, sınav notu verme metotları dâhil, sınav prosesi veri analizi

-          Pazarlama ve satış faaliyetleri veri analizleri.

-          Müşteri memnuniyeti, Müşteri Şikayetleri veri analizleri

Program Komitesi, belgelendirme programının geliştirilmesi ve sürdürülmesi için, yılda bir kez gözden geçirilme yapmaktan sorumludur. Personel Belgelendirme sürecinde hizmet ile ilgili yapılan veri analizleri değerlendirir. Analizler sonucuna göre programın geçerli kılınması sağlar. Gözden geçirme ve geçerli kılma faaliyetleri ile ilgili kayıtları Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısında görüşülmek üzere Kalite Yöneticisine gönderir.

 GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİLER

 • Belgelendirme programın geliştirilmesini sağlamak.
 • Herhangi bir tarafa ayrıcalık sağlanmamasını sağlamak.
 • Belgelendirme programının ve yetkinlik kriterlerinin düzenli olarak gözden geçirilmesinden
 • Belgelendirme programının uygun olarak sürdürülmesini sağlamak.
 • Sınavların düzenli olarak işleyişinin sürmesini sağlamak.
 • Sınav yeri mekânları / ekipmanlarının ilgili program için uluslararası-ulusal standartlar / mesleki ulusal yeterliliklerinin karşıladığının sağlanmasından
 • İlgili belgelendirme programı için eğitim ön şartının olup olmadığının belirlenmesini sağlamak.
 • Belgelendirme faaliyetinin sistematik olarak işleyişini kontrol etmek.
 • Yetkinliklerin kabul edilebilir bir standart veya referans dokümana veya uygulamaya veya yasal şartlara dayandırılmasını kontrol etmek.
 • Uygun geçerli ve güvenilir bir sınav metodolojisinin geliştirilmesini sağlamak.
 • Programın periyodik olarak gözden geçirilmesi, düzeltmelerin ve ilavelerin yapılmasını sağlamak.
 • Programda yapılan geliştirme ve değiştirmelerin ilgili taraflara iletilmesini sağlamak.
 • Bu çalışmalara dair kayıtları ve toplantı tutanaklarının tutulmasını sağlamak.
 • İlgili belgelendirme talimatının belgelendirme programına dair tablolarında ayrıntılarının hazırlanıp, belirlenip ve onaylanmasını sağlamak.
 • Belgelendirme programını belirlemek.
 • Belgelendirme programının gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
 • Belgelendirme programını onaylamak.

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayın içeriğinden yalnızca YFM Belgelendirme sorumludur ve bu içerik
hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.