Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Program Komitesi


TANIM:
YFM Personel Sınav ve Belgelendirme Merkezince Akreditasyonlar ve MYK yetki kapsamındaki Ulusal Yeterlilikler için yürütülen faaliyetlerinde gerekli olan personel belgelendirme programlarının oluşturulması, geliştirilmesi, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için yapılacak faaliyetleri belirler, programlar geliştirir. Her bir ulusal yeterlilik için en az 3 üyeden oluşur.

ÜYELİK YAPISI:
Program Komitesi adayların yeterliğinin değerlendirilmesinde kullanılacak metotları ve mekanizmaları tanımlamıştır. Program Komitesi 4 er aylık periyotlarda toplanır. İhtiyaç halinde (üye değişikliği, kapsamın değişikliği, vb.) komite tekrar bir araya gelebilir. Komite; verilecek personel belgelendirme programı ile ilgili bilgiye ve yeterliliğe sahip kişilerden oluşur.

Mazeretini yazılı olarak bildirmeksizin ardı ardına üç toplantıya katılmayan üyelerin üyelikleri düşer ve yerlerine eksilen sayıya göre yedek üyeler göreve çağırılır.


GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİLER

• Personel belgelendirmesi için belgelendirme programları, kamu kuruluşlarının belirli şartlarına (kamunun korunması gibi) kanıtlanmış pazar ihtiyacına/istemine (örneğin güvenirlik, itimat ve mesleğin iyileştirilmesi gibi) cevap vermek üzere program komitesi tarafından oluşturulur.
• Personelin hizmet alacağı sınav için Sınav süreçlerinin gözden geçirmek ve geliştirmekten sorumludur. Nitelendirme/yeterlik şartları, gözetim ve yeniden belgelendirme için olanlar da dâhil, değerlendirme şartları tanımlar ve programı uygulamaya koyar.
• Belgelendirme programının geliştirilmesinden program komitesi sorumludur. Programın geliştirilmesi ve sürdürülmesi için yapılmış olan istatistiki verileri değerlendirir. Sınav sonuçlarının istatistiki değerlendirmesinin kontrolünü yapar. Program Komitesi; aşağıda tanımlanmış istatistiki verilerin değerlendirmesini yapar. Bu analiz soncunda iyileşmeye açık yönler, uygun durumlar, uygunsuz durumlar, hedeflere ulaşma derecesi belirlenmekte ve Düzeltici/Önleyici faaliyet başlatılmaktadır.
- Hedef aday topluluğunun tarifi, amacın beyanı ve belgelendirmenin plânlanan çıktısı ile ilgili analizler.
- Mesleğinde çalışan, yeterlikli personel tarafından ifa edilen önemli ve kritik öneriler,
- Alınan başvuruların değerlendirme mekanizması ve kabul/red gerekçesi dâhil, belgelendirme şartlarının veri analizi,
- Değerlendirme prosesinin bir bölümünü oluşturan resmî, sözlü ve yazılı sınavlar yapılması için, içeriğinin ana hatları, önerilen soru tipleri, soruların kavranma seviyesi, her konudaki soruların sayısı, sınavın süresi, kabul seviyesi notunun belirlenmesi metodu, sınav notu verme metotları dâhil, sınav prosesi veri analizi
- Müşteri memnuniyeti, Müşteri Şikayetleri veri analizleri
• Program Komitesi, belgelendirme programının geliştirilmesi ve sürdürülmesi için, gözden geçirilme yapmaktan sorumludur. Personel Belgelendirme sürecinde hizmet ile ilgili yapılan veri analizleri değerlendirir. Analizler sonucuna göre programın geçerli kılınması sağlar. Gözden geçirme ve geçerli kılma faaliyetleri ile ilgili kayıtları Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısında görüşülmek üzere Kalite Yöneticisine gönderir.
• Belgelendirme programının uygun olarak sürdürülmesini sağlamak.
• Belgelendirme programının ve yetkinlik kriterlerinin düzenli olarak gözden geçirilmesinden
• İlgili belgelendirme programı için eğitim ön şartının olup olmadığının belirlenmesini sağlamak.
• Belgelendirme faaliyetinin sistematik olarak işleyişini kontrol etmek.
• Programın periyodik olarak gözden geçirilmesi, düzeltmelerin ve ilavelerin yapılmasını sağlamak.
• Programda yapılan geliştirme ve değiştirmelerin ilgili taraflara iletilmesini sağlamak.
• Bu çalışmalara dair kayıtları ve toplantı tutanaklarının tutulmasını sağlamak.
• İlgili belgelendirme talimatının belgelendirme programına dair tablolarında ayrıntılarının hazırlanıp, belirlenip ve onaylanmasını sağlamak.
• Belgelendirme programını belirlemek, programının gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve onaylamak


Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayın içeriğinden yalnızca YFM Belgelendirme sorumludur ve bu içerik
hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.