Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Metal Sac İşlemeci Sınav Şartnamesi


1. Giriş 


Bu şartname, Metal Sac İşlemeci Seviye – 3 (12UY0085-3) Ulusal Yeterliliğine göre adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

2. Amaç ve Kapsam

Bu şartname ilgili sınav standartlarına/ulusal yeterliliklere göre Metal Sac İşlemecinin onaylanmasını belgelendirme şartlarının tanımlanmasını amaç edinmektedir. Bu şartname, 12UY0085-3 belirtildiği üzere Metal Sac İşlemeci Seviye-3 için 12UY0085-3/A1 Metal Sac/Levha İşleme İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 12UY0085-3/A2 Metal Sac/Levha İşleme İşlemlerinde Çevre Koruma 12UY0085-3/A3 Metal Sac/Levha İşleme İşlemlerinde Kalite Yönetim Sistemi 12UY0085-3/A4 Metal Sac /Levha İşleme zorunlu gruplarını kapsar.

3. Referans Standart

12UY0085-3 Metal Sac İşlemeci Seviye 3

4. Atıf Yapılan Standartlar

12UMS0236-3 METAL SAC İŞLEMECİ ULUSAL MESLEK STANDARDI

5. Terimler ve Tarifler

5.1. ALIŞTIRMA: Birleştirilecek metal sac yüzeylerinin birbirine uygun hale getirilmesi işlemi.
5.2. ALT VE ÜST KALIP: İş parçasını resme uygun olarak eğme bükme kesme vb. Şekillendirmeler yapabilmek için makinenin altına ve üstüne bağlı olan çeneler.
5.3. ÇEVRE KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun şekilde bertaraf etmek.
5.4. DENEME KESİMİ: İş parçasının son şekli verilmeden önce yarı işlem yapılan kesim.
5.5. FİZİKSEL TEMİZLEME: İş parçalarının yüzeyindeki pas, çapak, haddeden kalan artıkların eğe, raspa, fırça, zımpara ve kum, çelik, alüminyum tanelerinin yüksek hava basıncı ile iş parçası yüzeylerine püskürtülmesi sonucu ortamdan uzaklaştırılması.
5.6. ŞEKİL (FORM) VERME: Metal sac levhaların silindir, abkant pres, sıvama vb. Makineler kullanılarak şekillendirilmesi işlemi.
5.7. GERİ KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya işlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri yönetmek.
5.8. GEVME: Kesme işleminde sac levhanın, iki bıçak arasında kesme boşluğunun fazlalığı veya bıçakların körlüğünden dolayı oluşan bozulma.
5.9. İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği.
5.10. ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması.
5.11. KESME BOŞLUĞU: Makasta kalınlık ayarı, malzemenin makas tarafından rahatça kesilebilmesi için bıçak ile kalıp arasındaki boşluk.
5.12. KİMYASAL TEMİZLEME: İş parçasının yüzeyindeki is yağ, kir boya atığını demir oksit tiner gibi kimyasallarla temizlenmesi.
5.13. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazlar.
5.14. MASTAR: İşlenen parçanın ölçülerinin uygun olup olmadığını karşılaştırmak yoluyla belirlemeye yarayan ölçü gereci.
5.15. RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimi.
5.16. SOĞUTMA SIVISI: İşlem görecek iş parçasında, iş parçası ve kesici uç arasında sürtünme yoluyla ortaya çıkan ısının giderilmesi amacıyla kullanılan sıvı.
5.17. TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli.
5.18. YARI MAMUL: Belirli imalat aşamalarından geçmiş ancak üzerinde yapılması gereken işlemler henüz tamamlanmamış ürün.
5.19. YÜZEY TEMİZLEME İŞLEMLERİ: İş parçasının yüzeylerinin imalat öncesi ve sonrası istenen kalitede olması için kimyasal ve fiziksel olarak uygulanan işlemler.
5.20. Sınav Şartnamesi: Belirli bir uygulamanın tekrarlanabilirliğini sağlamak için gerekli değişkenlerin detayını veren doküman.
5.21. Sınav Yapıcı: Bu yeterlilikte uygunluğu doğrulayan sözleşmeyi yapan taraflar için kabul edilebilir vasıflı kişi.


6. BAŞVURU

6.1. Başvuru yapan adaylarda aranan şartlar
Metal Sac İşlemeci başvurusu için; adayın
- 16 yaşından gün almış olması
- Okur-Yazar olması
- İş yapabilmesine Fiziksel engeli olmaması(Gerekli görülürse sağlık raporu istenir.) şartlarının yanı sıra; aşağıda belirtilen şartlardan en az birini sağlaması gerekir.
- Bu durumlar; başvuru yapacak adaylar için MTSO Personel Sınav Ve Belgelendirme Merkezi internet sitesinde Personel Belgelendirme Bölümü başlığı altında Metal Saç İşleme    Belgelendirme Programı ve Kurallar Şartnamesi BPŞRT.05 tanımlıdır.

6.2. Başvurunun Değerlendirilmesi
MTSO Personel Sınav ve Belgelendirme Merkezi Personel Belgelendirme Müdürlüğü sekreterliği, yapılan tüm başvuruları personel belgelendirme müdürü tarafından ataması yapılmış ve uygun durumda olan herhangi bir belgelendirme sorumlusuna iletir. Belgelendirme Sorumlusu başvuru şartlarını ve adaydan gelen başvuru evraklarını kontrol eder ve uygunluğunu değerlendirerek Personel Belgelendirme Müdürüne sunar. Personel Belgelendirme Müdürü, Belgelendirme Sorumlusunun görüşlerini de alarak adayın sınavının yapılıp yapılmayacağına karar verir. Yapılan değerlendirmeler ve kararların aday için olumlu olması durumunda sınav personel belgelendirme müdürü sınav planlamasını yapar ve müsait olan bir sınav yapıcıyı o sınav için atar. Değerlendirme, Karar ve Atamalar tarihler belirtilmek kaydıyla başvuru formu üzerinde belgelendirme sorumlusu, sınav yapıcı ve personel belgelendirme müdürü tarafından imzalanarak kayıt altına alınır.

7. BİLGİ VE BECERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuru değerlendirilmesi kabul edilen Metal Sac İşlemecisi adayının bilgi ve becerisi yazılı ve uygulamalı sınav ile ölçülür.

7.1. Yazılı (Teorik)Sınav
A1, A2, A3 yeterlilik birimlerinde çoktan seçmeli yazılı sınav (T1) şeklinde gerçekleştirilir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.

Aday A1, A2, A3 yeterlilik birimlerinden 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve aday yine her bir yeterlilik birimi için testte yer alan soruların en az % 70 doğru yanıtlaması durumunda bu sınavdan başarılı sayılacaktır.

A4 yeterlilik biriminde çoktan seçmeli yazılı sınav (T1). En az 15 soruluk çoktan seçmeli yazılı sorularla birlikte çoktan seçmeli yazılı sınav (T2). En az 10 soruluk çoktan seçmeli yazılı sorularla birlikte en .az 3 soruluk açık uçlu sorulardan oluşan teorik sınavı T1- T2 sınavından başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınarak başarılı olunması gereklidir. Soru başına en fazla 2 dakika süre verilmelidir. Açık uçlu sorular için soru başına en fazla 4 dakika süre verilmelidir. T1 veya T2 yöntemlerinden herhangi biri uygulanabilir.

Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Teorik sınav soruları MTSO Personel ve Sınav Belgelendirme Merkezi soru bankasından seçilen sorulardan oluşur. MTSO Personel ve Sınav Belgelendirme Merkezi T1 seçeneği ile Teorik sınav yapmaktadır.

Teorik sınav cevap kâğıtlarının puanlandırılması cevap anahtarı kullanılarak yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir

Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.

Zorunlu Birimler Sınav Şekli Başarım Notu (en az) Soru Sayısı (en az) Sınav Süresi (soru başına)

A1 Metal Sac/Levha İşleme İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği T1 70 4 2 dk
A2 Metal Sac/Levha İşleme İşlemlerinde Çevre Koruma T1 70 4 2 dk
A3 Metal Sac/Levha İşleme İşlemlerinde Kalite Yönetim Sistemi T1 70 4 2 dk
A4 Metal Sac /Levha İşleme T1 60 15 2 dk


7.2. Uygulama (Performans) Sınavı
Bu yeterlilikte A4 yeterlilik birimi için performansa dayalı uygulama sınavı gerçekleştirilir.
Performans sınavında adayın performansı; ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarının, başarım ölçütlerini içerecek şekilde kontrol listesi aracılığıyla değerlendirilmesi yöntemiyle ölçülür.

Formlardaki cevap sayısı tespit edilerek, elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir. Her birimde sorulacak soru tipi ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

ZORUNLU BİRİMLER 

A1 Metal Sac/Levha İşleme İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği -- -- Uygulama --
A2 Metal Sac/Levha İşleme İşlemlerinde Çevre Koruma -- -- Uygulama --
A3 Metal Sac/Levha İşleme İşlemlerinde Kalite Yönetim Sistemi -- -- Uygulama --
A4 Metal Sac /Levha İşleme P1 100 Uygulama -


7.3. Seçmeli Birimler
Bu yeterlilikte seçmeli birim yoktur.

7.4. Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar, Metal Sac İşlemeci Seviye – 3 (12UY0085-3) Ulusal Yeterliliği ile belirlenmiş olan A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde, teorik sınav ve performansa dayalı sınav şeklinde 2 bölüm olarak yapılır. Adayın bir birimden başarılı sayılması için o birimin teorik ve performansa dayalı sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Adayın bir yıl içerisinde girmiş olduğu sınavdan üst üste iki kez başarısız olması durumunda tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması zorunludur. Belge almaya hak kazanmak için adayın, A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gerekmektedir.

8. BELGELENDİRME

Yazılı ve Uygulama sınavlarından başarılı olan adaya 12UY0085-3 Yeterliliklerine Metal Sac İşlemecisi Sertifikası düzenlenir. Adayın sertifikasında kimlik bilgileri, belge numarası, sınava alındığı numune bilgileri ve kapsam aralıkları yer alır.

8.1 Belgenin Gönderimi
Metal Sac İşlemecisi Sertifikası almaya hak kazanmış kişiye belgesi, başvuru formunda beyan ettiği adresine posta veya kargo ile gönderilir.

8.2 Belgenin Kaybedilmesi
Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

8.3 Belgenin Geçerlilik Süresi ve Gözetimi
Metal Sac İşlemecisi belgesinin geçerlilik süresi genel değerlendirmenin yapıldığı tarihten itibaren başlar. Bu tarih belgenin yayın tarihinden farklı olabilir. Bir Metal Sac İşlemecisinin nitelendirmesi, yeterliliğe göre aşağıdaki şartı yerine getirilmesi koşuluyla beş yıl süresince geçerlidir Metal Sac İşlemecisi Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır. Adayın performansı, mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi içerisinde, ikinci yılın sonundan itibaren en az bir kez Sınav ve Belgelendirme Kuruluşu tarafından gözetime tabi tutulur. Bu gözetim, belgelendirme kuruluşu tarafından hazırlanan Gözetim Takip Formunun belge sahibinin çalıştığı iş yeri yetkilisi tarafından onaylanması ile gerçekleşir.
Beş yılsonunda da tüm şartlar sağlanmış ise belge bir kereye mahsus 5 yıl daha uzatılır. Belge uzatımı için başvuru, belge geçerlilik süresinin bitimine kadardır. Belge geçerlilik tarihinden sonra yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

8.4 Yeniden Belgelendirme
Belge süresi sona eren veya belgesi iptal edilenler üç ay içerisinde yeniden sınava alınır. Belgelendirme süreci ilk başvuru gibi yapılır. Fakat gerekli evraklarda bir değişiklik yoksa tekrar aynı evraklar istenmez. Başvuru veya sınav esnasında adayın fiziksel durumunda, işi yapmasına engel bir durum varsa sağlık raporu istenir.

8.5 Belgenin Askı Hali ve İptal Edilmesi
Belgeli Kişi ile yapılan, Personel Belgelendirme Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirmemesi, Gözetimler sonucunda yetersiz bulunması, Logo kullanım şartlarına uymaması belgenin askı halini ve iptalini doğuran nedenlerdir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin geri alınması ve sözleşmenin feshi kararının tebliğinden itibaren sertifika ve logonun kullanımını durdurur. Hizmet Alan, sözleşme ile kendisine verilmiş her türlü Sertifikayı kendisine tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde MTSO Personel Sınav Ve Belgelendirme Merkezi ‘ne iade etmekle yükümlüdür.

9. İTİRAZ VE ŞİKÂYET
Metal Sac İşlemecisi sertifikalandırılması sonunda, kişi MTSO Personel Sınav Ve Belgelendirme Merkezine Sertifikalandırma ile ilgili her türlü itiraz ve şikâyet hakkına sahiptir. Ancak bu itirazını yazılı olarak ve kanıtlarıyla ispatlamalıdır. MTSO Personel Sınav Ve Belgelendirme Merkezi kendisine iletilen itiraz ve şikâyetleri nasıl ele alacağını anlattığı bu dokümanı internet sitesinde kişilerin erişimine sunmaktadır. Yürütülmekte olan faaliyetler ile ilgili olabilecek her türlü itiraz ve şikâyetleri posta, faks elden veya web adresi aracılığı ile e-posta yoluyla veya sözlü olarak yapılabilir. Hizmet Alan konu ile ilgili dokümanlara, Personel Belgelendirme bölümü altında web sitesinden ulaşabilir. MTSO Personel Sınav Ve Belgelendirme Merkezi ’ne ulaşan itiraz ve şikâyetleri alan MTSO Personel Sınav Ve Belgelendirme Merkezi personeli bu konuyu Kalite Yönetim Temsilcisi’ne iletir. Yapılan itirazlar veya Şikâyetler İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü ’ne göre sonuçlandırılır ve karar ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir.

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi MTSO Personel Sınav Ve Belgelendirme Merkezi veya web sitesinden İtiraz ve/veya Şikâyet Başvuru Formunu doldurur ve imzalayarak (şahsen müracaat yapıldı ise) MTSO Personel Sınav Ve Belgelendirme Merkezi’ne teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir. Yapılan sınava ilişkin, sınavda kullanılan teçhizat ve sınav parçası veya numuneleriyle ilgili itiraz /şikâyet sınav tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılmalıdır.


İtiraz/ Şikâyet aşağıdaki konularda olabilir:
- Belgelendirme kararına itiraz veya şikâyet
- Sınav sonucuna itiraz veya şikâyet
- Sınav sorularına itiraz veya şikâyet
- Sınav yapanla ilgili İtiraz veya şikâyet
- Hatalı belge veya logo kullanımına ilişkin şikayet
- Belgelendirme programına ve/veya kapsamına ilişkin itiraz veya şikâyet
- Duyurularla ilgili itiraz veya şikâyet
- Diğer (MTSO Personel Sınav Ve Belgelendirme Merkezi’ne yapılan İtiraz ve Şikâyetler; İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü ‘ne göre sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.)

 


Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayın içeriğinden yalnızca YFM Belgelendirme sorumludur ve bu içerik
hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.