Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Metal Sac İşlemeci Belgelendirme Programı


İLGİLİ REFERANS DOKÜMANLAR

12UY0085-3 Metal Sac İşlemeci Seviye 3 (Rev00)
TS EN ISO/IEC 17024:2012 Personel Belgelendirme Standardı ve Kalite El Kitabı Personel, Belgelendirme Prosedürleri

BELGELENDİRME BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN ÖN ŞARTLAR

Adayın başvurusunda, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun ilgili ulusal yeterliliğine göre başvuruda bulunduğu sınavla ilgili ön yeterlilik şartı aranmayacaktır. Aşağıda tanımlanan prosedüre göre uygulamalar gerçekleştirilecektir.  

BELGE BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvurular web sitesi üzerinden ve elden olmak üzere iki farklı yöntem ile aşağıda yer alan prosedürde tanımlandığı şekilde yürütülmektedir. Başvuru formu web sitesinde mevcuttur.

BELGE BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

Aday adaylarının, aday statüsüne geçebilmeleri için aşağıdaki ilgili evrakları sınavın gerçekleştirileceği tarihten en geç 10 gün öncesine kadar YFM’ya elden teslim etmesi ya da kargo/posta ile göndermesi gerekmektedir.
• Nüfus cüzdan fotokopisi
• Ödeme dekontu/ödeme bilgi evrakı
• Eğitim-Öğretim Belgesi (Diploma,Sertifika vb.)
• YFM Başvuru Formu ıslak imzalı sureti veya online başvuru

SINAVLARIN İÇERİĞİ

Sınavlar, "Mesleki Yeterlilik Kurumu 12UY0085-3 Metal Sac İşlemeci Seviye 3 Ulusal Yeterliliğinde" yer alan başarım ölçütlerini içerecektir. Sınavlar teorik ve performansa dayalı uygulama sınavları olmak üzere iki bölümden oluşacaktır. Teorik ve performansa dayalı sınav bölümleri ayrı ayrı değerlendirilecektir ve aday, her iki sınavdan da başarılı olması durumunda ilgili yeterlilikten başarılı olarak kabul edilerek mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanacaktır.

SINAV YERİ VE SINAVA GİRİŞ

Teorik ve performans sınav alanları sözleşmesi ve protokolü imzalanmış kurum/kuruluşların yerlerinde yapılacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adaylar, e-posta, telefon veya SMS yoluyla bilgilendirilecektir.

TEORİK SINAV KURALLARI

Aşağıdaki kurallar, sınav başlamadan önce adaylara yüksek sesle okunur:
• Soru kitapçığını alır almaz kapağında bulunan ilgili alanlara kimlik bilgilerinizi yazınız. Sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığını eksik ya da basım hatalıysa değiştirilmesi için Sınav Görevlisine başvurunuz.
•Soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır, sorumluluk size aittir.
• Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ve sınav giriş belgesi ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.
• Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah vb. teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açı ölçer, cetvel, USB bellek, hafıza kartı vb. özellikte hafıza aygıtları ile sınava girilmez. Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.
• Teorik sınava tüm yeterlilik birimlerinden girecek olan adaylar ilk 10 dakika, son 10 dakika sınav salonunu terk edemez. Sınavın ilk 15 dakikasından sonra gelen aday sınava alınmaz.
• Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun, görevli haricinde dışarıya çıkan bir aday tekrar içeriye alınmaz. YFM Temsilcisi sınav sırasında adaylara (tuvalet, sağlık vb. ihtiyaçları için) eşlik eder.
• Sınav süresince aday görevlilerle konuşamaz ve soru soramaz. Görevliler de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşamaz.
• Adaylar birbirinden kalem, silgi vb. araçları isteyemez.
•Soru kitapçığına her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların optik cevap formuna işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
• Her bölümün cevaplarını soru kitapçığındaki ilgili alana işaretleyiniz.
• Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaya aittir. Bu durum aday için son derece önemlidir. Sınav görevlileri bir salonda, sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, Sınav komisyonu tarafından bu sınıfta sınava giren tüm adayların sınavı geçersiz sayılır.
• Adaylar, görevlilerin tüm uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler adayın oturduğu yeri değiştirebilir. Sınavların geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunan ve yapılacak uyarılara uymayan adayların kimlikleri tutanağa yazılır ve sınavları geçersiz sayılır.
• Aday verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere ad, soyadı, T.C. kimlik numarasını yazar. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanır ve gerektiği takdirde Sınav Komisyonu tarafından incelenir. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
• Görevlilerin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır.
• Sınav süresince, görevliler dâhil, salonda kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmez.
• Adaylar teorik sınavlarda görüntülerinin kayıt altına alınmasını kabul etmek durumundadır. 

PERFORMANS SINAVI UYGULAMA KURALLARI

• Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ve sınav giriş belgesi ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.
• Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah vb. teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açı ölçer, cetvel, USB bellek, hafıza kartı vb. özellikte hafıza aygıtları ile sınava girilmez. Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.
• Aday performans sınavı süresince, sınav değerlendiricisine (oldu mu, tamam mı, doğru mu vb.) sınavı etkileyebilecek sorular soramaz.
• Aday kendisine verilen sınav süresi içerisinde sınavı tamamlayamaz ise adayın sınavı sınav değerlendiricisi tarafından sonlandırılır.
• Adaylar sınav başlamadan 15 dakika önce hazır bulunur.
• Sınav süresince adaylar sınav değerlendiricilerinin tüm talimatlarına uymalıdır.
• Adayların sınav değerlendiricilerin talimatı olmadan sınav salonundaki malzemeleri kullanmaları yasaktır.
• Sınava ara verme süreleri sınav değerlendiricileri tarafından belirlenir.
• Sınav genel kurallarına aykırı davranan adaylar sınavdan çıkartılır.
• Aday sınav süresince, salonda sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmez.
• Sınav değerlendiricisinin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır. • Adaylar performans sınavına ait uygulamaların kamera vb. ile kayıt altına alınmasını kabul etmek durumundadır.

SINAVDA ORTAYA ÇIKABİLECEK USULSÜZLÜKLER

Sınavda etik olmayan davranışlarda bulunan (ör: kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) aday, YFM’da yeniden sınava başvurmak için en az 12 ay bekler. Bu durumda, sınav tekrarı fiyat listesinde yer alan ücrete tabidir. Tekrar sınavlarında başarılı olamayan adaylar, yeni adaylar için uygulanan başvuru prosedürüne tabidir.

İTİRAZ/ŞİKÂYET

Aday belge veya belgelendirme sürecinin herhangi bir uygulamasına İtiraz veya Şikâyet Formu ile itiraz veya şikayette bulunabilir. Yapılan itiraz/şikâyetler İtiraz Şikâyet ve Önerilerin Değerlendirilmesi prosedürüne göre değerlendirilecektir. İtiraz ve ŞikayetFormu’na web sitesi üzerinden de ulaşılabilmektedir.


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Teorik ve Uygulama (Performans) sınavları ayrı ayrı değerlendirilir. Sınav sonuçlarının geçerlik süresi sınav tarihinden itibaren 2 (İki) yıldır. Yeterlilik birimlerinin herhangi bir aşamasından başarısız olan aday, bu süre içerisinde başarısız olduğu birimden yeniden sınava girme hakkına sahiptir.Sınavın, teorik ya da performansa dayalı bölümünden veya her iki bölümünden de başarısız olan aday bir (1) yıl içerisinde başvurması halinde, başarısız olduğu bölümde yer alan birim, birimlerin bazılarından ya da birimlerin tümünden sınava tekrar girebilir. Bir yıldan daha fazla ara verilmesi durumunda, adayın her iki bölümden de sınava girmesi gerekmektedir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Teorik sınavlar, çoktan seçmeli sorulara verilen cevaplar dikkate alınarak, performans sınavları ise adayın performans sınavındaki uygulamaları dikkate alınarak değerlendirilir. Uygulama sınavlarından başarılı olabilmek için, değerlendiricilerin kontrol listesinde bulunan ve ulusal yeterliliklerde yer alan öğrenme çıktılarının tamamından başarılı olunması gerekmektedir.

BELGE TESLİMİ

Sınav sonuçlarına göre belge almaya hak kazanan adayların hazırlanan belgeleri, MYK tarafından YFM’e gönderildikten sonra Personel Belgelendirme Müdürü tarafından imzalanarak en geç 15 iş günü içerisinde belge sahiplerinin ilgili yeterliliğe ait YFM Personel Belgelendirme Başvuru Formunda belirtmiş oldukları belge teslim şekline göre “Belge Teslim Formu”) Belge, Marka ve Logo Kullanım Sözleşmesi imzalatılarak teslim edilir. 


YETERLİLİKLERİN BİRİM BAZINDA BİRLEŞTİRİLEREK BELGELENDİRİLMESİ

Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği’nin 60. Maddesi gereği, adaylar, aynı sene içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldıkları belgelendirme sınavları sonrasında başarılı oldukları yeterlilik birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi alma hakkına sahiptirler. Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi bazında gerçekleştirilebilir; sınav bölümleri (Teorik, Performans) bazında birleştirme yapılmayacaktır. 

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Belge geçerlilik süresi 5 yıldır. 

BELGENİN GÖZETİM SIKLIĞI

Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanarak, YFM’ya gönderilecektir.  

YENİDEN BELGELENDİRME

Yeniden belgelendirme, ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen usul ve esaslara göre yapılır. Yeniden belgelendirme başvurusu, Belgelendirme Prosedürüne uygun şekilde yapılır.


BELGENİN ASKIYA ALINMASI, İPTAL EDİLMESİ VEYA KAPSAMININ DARALTILMASI

Gözetim tarihini geçiren (belge veriliş tarihinden itibaren 3. Yılsonuna kadar) kişilerin belgeleri 6 ay askıya alınır. Gözetim sürecini tamamladıktan sonra, belgenin askı durumu kalkar. Gözetim süreci 1 ay içinde tamamlanmazsa, belge iptal edilir. Belgelenmiş personelin Logo ve Belge Kullanım Prosedürüne aykırı bir tutum içinde bulunması durumunda belge öncelikli olarak askıya alınır. Bu durum belge sahibine bildirilir, hatanın düzeltilmesi için 1 ay süre verilir. 1 ay içerisinde düzeltme yapılmamış belgeler, iptal edilir. Belgelendirme ve gözetim süreçlerinde yanıltıcı ve doğru olmayan bilgileri kasti şekilde beyan ettiği anlaşılan ve/veya sahte evrak düzenlendiği tespit edilen belgeler derhal iptal edilir. İlgili yeterlilikte belgenin kapsamını etkileyen köklü değişiklikler meydana gelmesi halinde, Program Komitesi talebine istinaden, belgenin kapsamı daraltılarak, belge sahibi tekrar sınava tabi tutulabilir. Bu sınav yeniden belgelendirme döneminde yapılır. Mevcut belge, belge süresince geçerlidir. 

 


Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayın içeriğinden yalnızca YFM Belgelendirme sorumludur ve bu içerik
hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.