Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Lojistik Operasyon Sorumlusu ve Yöneticisi Sınav Şartnamesi


1. Giriş 


Bu şartname, Lojistik Operasyon Sorumlusu (Seviye 5), Lojistik Operasyon Yöneticisi (Seviye 6) (Seviye 5) (17UY0270-5 ve 17UY0271-6) Ulusal Yeterliliğine göre adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

2. Amaç ve Kapsam

Bu şartname ilgili sınav standartlarına/ulusal yeterliliklere göre Lojistik Operasyon Sorumlusu (Seviye 5), Lojistik Operasyon Yöneticisi (Seviye 6) Seviye 5 onaylanmasını belgelendirme şartlarının tanımlanmasını amaç edinmektedir. Bu şartname, 17UY0270-5 ve 17UY0271-6 belirtildiği üzere Lojistik Operasyon Sorumlusu (Seviye 5), Lojistik Operasyon Yöneticisi (Seviye 6) Seviye-5 için zorunlu gruplar aşağıda verilmiştir.

Seviye 5 için
17UY0270-5 /A1: İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma
17UY0270-5 /A2: Lojistik Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Seviye 6 için
17UY0271-6/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma
17UY0271-6/A2: Lojistik Operasyon Süreçlerinin Organizasyonu ve Geliştirilmesi
17UY0271-6/A3: Lojistik Operasyon Süreçlerinin Takip ve Kontrolü

Bu yeterliliğin seçmeli birimi bulunmamaktadır.

3. Referans Standart
17UY0270-5 Lojistik Operasyon Sorumlusu (Seviye 5)
17UY0271-6 Lojistik Operasyon Yöneticisi (Seviye 6)


4. Atıf Yapılan Standartlar

14UMS0439-5 Lojistik Operasyon Sorumlusu (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı
14UMS0440-6 Lojistik Operasyon Yöneticisi (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

5. Terimler ve Tarifler

Seviye 5 ve Seviye 6 için tanımları içerir.
5.1. ACİL DURUM: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,
5.2. ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması): Tehlikeli maddelerin, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden, güvenli ve düzenli şekilde kamuya açık karayolu ile taşınması için, taşıma faaliyetinde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, ambalajlayanların, taşımacıların ve tehlikeli madde taşıyan her türlü aracın operatör ve sürücülerinin sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarını da belirleyen yönergeyi ve bu kapsamda alınan belgeler ve sertifikaları,
5.3. AIR WAYBILL: Hava yolu konşimentosunu (taşıma senedi)
5.4. AMORTİSMAN: Genel olarak, üretim/hizmet faaliyetleri sonucunda mal ve hizmetler oluşturulurken geçmiş yıllardan devralınan sermaye mallarında meydana gelen aşınma ve eskimenin parasal değerini,
5.5. BARKOD: Stok kodu, seri numarası, personel kodu ve benzeri gibi bilgilerin değişik kalınlıktaki dik çizgi ve boşluklardan oluşan dijital verilere dönüştürülerek otomatik ve hatasız bir biçimde başka bir ortama aktarılması için kullanılan yöntemi,
5.6. C2: Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın eşya durumuna göre sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara verilen belgeyi,
5.7. CFS (CONTAINER FREIGHT STATION/KONTEYNER YÜK İSTASYONU) SAHASI: Deniz veya kara terminallerinde konteyner içinin doldurulduğu veya boşaltıldığı sahaları,
5.8. CMR: Karayolu mal taşımaları konvansiyonu ve buna ilişkin kullanılan belgenin adını (Convention Marchandise Routier),
5.9. ÇAPRAZ SEVKİYAT: Tedarikçiden temin edilen malların depoya alınmadan tasnif edilerek müşterilerin gereksinimlerine göre sevk edilmesi işlemini,
5.10. ÇEKİ LİSTESİ: Bir fatura kapsamı eşyanın çeşitli cins ve nevide ve çeşitli ağırlıktaki kaplara konulması halinde yüklendikleri taşıtlar itibariyle her kapta ne miktar eşyanın bulunduğunu göstermek maksadıyla düzenlenen belgeyi,
5.11. DEMURAJ: Dış ticaret işlemlerinde konteynırdaki yükün boşaltılması için alıcı (ithalatçı) ve satıcının (ihracatçı) yaptığı anlaşmayla belirlenen sürenin aşılması halinde, konteyner başına alıcı tarafından (navlun dışı) ödenen gecikme bedelini,
5.12. DOLAŞIM BELGELERİ: Ülke ya da ülkeler arasındaki anlaşma türlerine göre eşyaların ithalatında veya ihracatında gümrük vergisinden tam ya da kısmı olarak muaf tutulmasını sağlayan A.TR, EUR.1, Menşe Şahadetnamesi (FORM A) ve EUROMED belgeleri,
5.13. DÖKME YÜK: Bir çuval, sandık, kap veya ambalaj içinde bulunmayan mal, eşya, dökmeyi,
5.14. DÖNGÜSEL SEFER (MILK-RUN): Bir araç tarafından bir program çerçevesinde çeşitli noktalardan aynı veya farklı yüklerin alınarak bir veya birden fazla noktaya teslim edilmesi ve teslimatlar sırasında boş kapların toplanması veya tüm teslîmatlar tamamlandıktan sonra ters güzergâh izlenerek boş kapların toplanarak geri getirilmesi sistemini,
5.15. EDI (Electronic Data Interface): E.V.D.- Elektronik Veri Değişimi bilgisayar sistemleri arasında ticari bilgi akışını güvenli biçimde sağlayan veri değişim sistemini,
5.16. ELLEÇLEME: Yükün asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleri,
5.17. ENDÜSTRİYEL PAKETLEME: Elle taşıma tekniklerinin zamanını minimize etme ve kolaylaştırma ve ürünü hasarlara karşı koruma amaçlı yapılan paketleme işlemini,
5.18. EMİSYON: Gaz ya da gaz ve partikül karışımlarının atmosfere verilmesini,
5.19. FBL: Çok Modlu Taşımacılık Belgesini,
5.20. FEFO (FIRST EXPIRY FIRST OUT): Genellikle depolamada kullanılan ve son kullanım tarihi önce olan malın ilk çıkacağını öngören kuralı,
5.21. FIFO (FIRST IN FIRST OUT): Genellikle depolamada kullanılan ve depoya önce giren malın ilk önce çıkacağını öngören kuralı,
5.22. ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,
5.23. IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION): Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğini
5.24. IMCO (Internatıonal Maritime Consultative Oraganization): Uluslararası Denizcilik Danışma Organizasyonu. Tüm ülkelerin katıldığı, tehlikeli mallar, dökme yük ve genel denizcilik kuralları hakkında tavsiye kararları alan forumu,
5.25. IMDG (Internatıonal Maritime Dangerous Goods Code): Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Maddeler Kodu (U.D.T.M. Kodu).IMO tarafından yayınlanan ve tehlikeli maddelerin uluslararası taşıma kurallarını ve sınıflandırılmasını belirleyen kuralları,
5.26. İRSALİYE: Satılan malı bir yerden başka bir yere sevk ederken kullanılan, maliye onaylı, mal teslimini gösteren resmi belgeyi,
5.27. İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,
5.28. K2: Firmanın kendi adına yurt içinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara verilen yetki belgesini,
5.29. KARMA TAŞIMACILIK: Nakliyede taşıyıcı birimlerinin (aktarılabilir konteynerler ve benzer kaplar) çıkış terminalinden hedef terminale kadar en az iki farklı taşıma modu ile (yani karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu ile) taşınmasını,
5.30. KATMA DEĞERLİ HİZMETLER: Depolarda müşteri talepleri üzerine yapılan etiketleme, ambalajlama, katlama, ısı ölçme, aktarma, karıştırma, birleştirme, ayırma, paletleme hafif montaj, iade işlemleri, imha, barkod işlemleri, bakım-onarım işlemleri ve benzeri gibi işlemleri,
5.31. KOMPLE TAŞIMACILIK: Bir araçta sadece bir müşterinin malının taşınmasını,
5.32. PARSİYEL TAŞIMACILIK: Birbirinden farklı en az iki müşterinin malının aynı araç ile taşınmasını,
5.33. KONŞİMENTO (TAŞIMA BELGESİ): Nakliye araçları yola çıkmadan önce yük sahibi veya satıcının vereceği yükleme rotasına göre nakliyeci tarafından düzenlenen eşyaların teslim alındığını ve kararlaştırılan yere kadar taşınıp alıcıya teslim edileceğini gösteren belgeyi,
5.34. KPI (KEY PERFORMANCE INDICATORS): Anahtar performans göstergeleri ifadesinin kısaltmasını,
5.35. L1: Yurtiçi lojistik işletmeciliği yetki belgesini,
5.36. L2: Uluslararası ve yurtiçi lojistik işletmeciliği yetki belgesini,
5.37. LOJİSTİK KÖYÜ/MERKEZİ: Lojistik köy (merkez), hem ulusal hem de uluslararası geçişlerde taşımacılık, dağıtım, depolama, elleçleme, konsolidasyon, ayrıştırma, gümrükleme, ihracat, ithalat ve transit işlemler, alt yapı hizmetleri, sigorta ve bankacılık, danışmanlık ve üretim gibi birçok bütünleşmiş lojistik faaliyetin ticari temele dayandırılarak belirli bir alanda çeşitli işletmenler tarafından yerine getirildiği özel merkezler/alanları,
5.38. LOJİSTİK OPERASYON: İhtiyaçları karşılamak üzere her türlü ürünün, hizmetin ve bilgi akışının çıkış noktasından varış noktasına kadar geçen tüm lojistik süreçlerin (taşıma, depolama, katma değerli lojistik hizmetleri vd) etkili ve verimli bir biçimde planlanması ve uygulanmasını,
5.39. LOJİSTİĞİN 7 DOĞRUSU: Lojistiğin 7 doğrusu; doğru fiyata, doğru zaman süresi içinde, doğru durumda, doğru alış noktasından, doğru teslim noktasına, doğru adette ve doğru ürünü ulaştırmaktan oluşmaktadır. Bu doğrular müşteri memnuniyetinin sağlanmasında referans kullanılan ölçüleri,
5.40. NAVLUN: Lojistik süreçler dâhilinde elleçlenen ve/veya taşınan yükler için, verilen bu hizmetler karşılığında resmî bir tarifeye veya sözleşmeye göre ödenen ücreti,
5.41. PALET: Paketlenmiş ürünlerin forklift ya da transpalet aracılığı ile kolaylıkla taşınabilmesi için ahşap, plastik, metal veya bunların bileşiminden hazırlanmış malzemeleri,
5.42. PROJE YÜKLERİ: Standart dışı ölçülerdeki ve ağırlıktaki yükleri,
5.43. R1: Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesini,
5.44. R2: Uluslararası ve yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesini,
5.45. RFID: Radyo frekansı ile tanımlamayı,
5.46. RID: Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin demiryolu ile taşınması kurallarını içeren, bu maddelerin taşınabilmesi için, araç ve sürücülerde RID belgesinin arandığı bir standardı,
5.47. RİSK: Gerçekleşmesi arzu edilmeyen bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının birleşimini,
5.48. RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları
5.49. TEHLİKE: İşyerinde ya da pazarda var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işletmeyi etkileyebilecek zarar ve hasar verme potansiyelini,
5.50. TERSİNE LOJİSTİK: Tedarikçi/tedârikçilerden alınan malların müşteri/müşterilere yapılan teslimat sonrası hasar, iade, ret, ambalaj malzemelerinin geri kazanımı, kullanım süresi dolma, modası geçme, elden çıkarma, onarım vd. nedenlerle malların ve/veya ambalaj malzemelerinin müşterilerden orijin noktalarına geri götürülmesini,
5.51. TIR: Uluslararası taşımacılık sözleşmesini,
5.52. TIR KARNESİ: Uluslararası taşımacılık sözleşmesi karnesini,
5.53. YEŞİL LOJİSTİK: Çevreye zarar vermeden yapılan lojistik yaklaşımını,
İfade eder.

6. BAŞVURU

6.1. Başvuru yapan adaylarda aranan şartlar
Lojistik Operasyon Sorumlusu (Seviye 5), Lojistik Operasyon Yöneticisi (Seviye 6) başvurusu için; adayın
18 yaşından gün almış olması
Okur-Yazar olması
İş yapabilmesine Fiziksel engeli olmaması(Gerekli görülürse sağlık raporu istenir.) şartlarının yanı sıra; aşağıda belirtilen şartlardan en az birini sağlaması gerekir.
Bu durumlar; başvuru yapacak adaylar için MTSO Personel Sınav Ve Belgelendirme Merkezi internet sitesinde Personel Belgelendirme Bölümü başlığı altında Lojistik Operasyon Sorumlusu (Seviye 5), Lojistik Operasyon Yöneticisi (Seviye 6) Belgelendirme Programı ve Kurallar Şartnamesi BPŞRT.004 tanımlıdır.
Aday başvurusunu Aday başvurusunu P.11.F.008 Başvuru Formu ile yapar.

6.2. Başvurunun Değerlendirilmesi
MTSO Personel Sınav Ve Belgelendirme Merkezi Personel Belgelendirme Müdürlüğü sekreterliği, yapılan tüm başvuruları personel belgelendirme müdürü tarafından ataması yapılmış ve uygun durumda olan herhangi bir belgelendirme sorumlusuna iletir. Belgelendirme Sorumlusu başvuru şartlarını ve adaydan gelen başvuru evraklarını kontrol eder ve uygunluğunu değerlendirerek Personel Belgelendirme Müdürüne sunar. Personel Belgelendirme Müdürü, Belgelendirme Sorumlusunun görüşlerini de alarak adayın sınavının yapılıp yapılmayacağına karar verir. Yapılan değerlendirmeler ve kararların aday için olumlu olması durumunda sınav personel belgelendirme müdürü sınav planlamasını yapar ve müsait olan bir sınav yapıcıyı o sınav için atar. Değerlendirme, Karar ve Atamalar tarihler belirtilmek kaydıyla başvuru formu üzerinde belgelendirme sorumlusu, sınav yapıcı ve personel belgelendirme müdürü tarafından imzalanarak kayıt altına alınır.

7. BİLGİ VE BECERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuru değerlendirilmesi kabul edilen Lojistik Operasyon Sorumlusu (Seviye 5), Lojistik Operasyon Yöneticisi (Seviye 6) adayının bilgi ve becerisi yazılı ve uygulamalı sınav ile ölçülür.

7.1. Yazılı (Teorik)Sınav

Seviye 5 için

A1, A2 yeterlilik birimlerinde çoktan seçmeli yazılı sınav (T1) şeklinde gerçekleştirilir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.

Aday A1, A2 yeterlilik birimlerinden 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve aday yine her bir yeterlilik birimi için testte yer alan soruların en az % 70 doğru yanıtlaması durumunda bu sınavdan başarılı sayılacaktır.


(T1) Çoktan Seçmeli Sorularla Sınav: A1 birimine yönelik teorik sınav gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara on beş (15) soruluk 5 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir-iki (1-2) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ine
doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini ölçmelidir.

(T1) Çoktan Seçmeli Sorularla Sınav: A2 birimine yönelik teorik sınav gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az otuz beş (35) soruluk 5 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir- iki (1-2) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini ölçmelidir.

Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Teorik sınav soruları MTSO Personel ve Sınav Belgelendirme Merkezi soru bankasından seçilen sorulardan oluşur. MTSO Personel ve Sınav Belgelendirme Merkezi T1 seçeneği ile Teorik sınav yapmaktadır.

Teorik sınav cevap kâğıtlarının puanlandırılması cevap anahtarı kullanılarak yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir

Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.

Teorik Sınav Zorunlu Birimler Soru Sayısı (en az) Sınav Yöntemi Soru Başına Süre Başarı Puanı :

A1 15 Çoktan Seçmeli 5 seçenekli 1-2 dk %70
A2 35 1-2 dk %70

Seviye 6 için

A1, A2, A3 yeterlilik birimlerinde çoktan seçmeli yazılı sınav (T1) şeklinde gerçekleştirilir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.

Aday A1, A2, A3 yeterlilik birimlerinden 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve aday yine her bir yeterlilik birimi için testte yer alan soruların en az % 70 doğru yanıtlaması durumunda bu sınavdan başarılı sayılacaktır.

(T1) Çoktan Seçmeli Sorularla Sınav: A1 birimine yönelik teorik sınav gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara on beş (15) soruluk 5 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir-iki (1-2) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ine
doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini ölçmelidir.

(T1) Çoktan Seçmeli Sorularla Sınav: A2 birimine yönelik teorik sınav gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az otuz beş (25) soruluk 5 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir- iki (1-2) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini ölçmelidir.

(T1) Çoktan Seçmeli Sorularla Sınav: A3 birimine yönelik teorik sınav gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az on beş (15) soruluk 5 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir-iki (1-2) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ine
doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini ölçmelidir.

Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Teorik sınav soruları MTSO Personel ve Sınav Belgelendirme Merkezi soru bankasından seçilen sorulardan oluşur. MTSO Personel ve Sınav Belgelendirme Merkezi T1 seçeneği ile Teorik sınav yapmaktadır.

Teorik sınav cevap kâğıtlarının puanlandırılması cevap anahtarı kullanılarak yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir

Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.

Teorik Sınav Zorunlu Birimler Soru Sayısı (en az) Sınav Yöntemi Soru Başına Süre Başarı Puanı
A1 15 Çoktan Seçmeli 5 seçenekli 1-2 dk %70
A2 25 1-2 dk %70
A3 15 1-2 dk %7

7.2. Uygulama (Performans) Sınavı
Bu yeterlilikte A1, A2 ve A3 yeterlilik birimi için performansa dayalı uygulama sınavı gerçekleştirilir.
Performans sınavında adayın performansı; ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarının, başarım ölçütlerini içerecek şekilde kontrol listesi aracılığıyla değerlendirilmesi yöntemiyle ölçülür.

Formlardaki cevap sayısı tespit edilerek, elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir. Her birimde sorulacak soru tipi ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Seviye 5 için

Performansa Dayalı Sınav Zorunlu Birimler Süre Başarı Puanı

A2 Kapsam ve uygulamaya göre belirlenir. % 70

Seviye 6 için

Performansa Dayalı Sınav Zorunlu Birimler Süre Başarı Puanı

A2 Kapsam ve uygulamaya göre belirlenir. % 70
A3 Kapsam ve uygulamaya göre belirlenir. % 70

7.3. Seçmeli Birimler
Bu yeterlilikte seçmeli birim yoktur.

7.4. Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar, Lojistik Operasyon Sorumlusu (Seviye 5), Lojistik Operasyon Yöneticisi (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği ile belirlenmiş olan A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde, teorik sınav ve performansa dayalı sınav şeklinde 2 bölüm olarak yapılır. Adayın bir birimden başarılı sayılması için o birimin teorik ve performansa dayalı sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Adayın bir yıl içerisinde girmiş olduğu sınavdan üst üste iki kez başarısız olması durumunda tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması zorunludur. Belge almaya hak kazanmak için adayın, A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gerekmektedir.

8. BELGELENDİRME

Yazılı ve Uygulama sınavlarından başarılı olan adaya 17UY0270-5 ve 17UY0271-6 Yeterliliklerine Lojistik Operasyon Sorumlusu (Seviye 5), Lojistik Operasyon Yöneticisi (Seviye 6) Sertifikası düzenlenir. Adayın sertifikasında kimlik bilgileri, belge numarası, sınava alındığı numune bilgileri ve kapsam aralıkları yer alır.

8.1 Belgenin Gönderimi
Lojistik Operasyon Sorumlusu (Seviye 5), Lojistik Operasyon Yöneticisi (Seviye 6) Sertifikası almaya hak kazanmış kişiye belgesi, başvuru formunda beyan ettiği adresine posta veya kargo ile gönderilir.

8.2 Belgenin Kaybedilmesi
Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

8.3 Belgenin Geçerlilik Süresi ve Gözetimi
Lojistik Operasyon Sorumlusu (Seviye 5), Lojistik Operasyon Yöneticisi (Seviye 6) belgesinin geçerlilik süresi genel değerlendirmenin yapıldığı tarihten itibaren başlar. Bu tarih belgenin yayın tarihinden farklı olabilir. Bir Lojistik Operasyon Sorumlusu (Seviye 5), Lojistik Operasyon Yöneticisi (Seviye 6) nitelendirmesi, yeterliliğe göre aşağıdaki şartı yerine getirilmesi koşuluyla beş yıl süresince geçerlidir Lojistik Operasyon Sorumlusu (Seviye 5), Lojistik Operasyon Yöneticisi (Seviye 6) Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır. Adayın performansı, mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi içerisinde, ikinci yılın sonundan itibaren en az bir kez Sınav ve Belgelendirme Kuruluşu tarafından gözetime tabi tutulur. Bu gözetim, belgelendirme kuruluşu tarafından hazırlanan Gözetim Takip Formunun belge sahibinin çalıştığı iş yeri yetkilisi tarafından onaylanması ile gerçekleşir.
Beş yılsonunda da tüm şartlar sağlanmış ise belge bir kereye mahsus 5 yıl daha uzatılır. Belge uzatımı için başvuru, belge geçerlilik süresinin bitimine kadardır. Belge geçerlilik tarihinden sonra yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

8.4 Yeniden Belgelendirme
Belge süresi sona eren veya belgesi iptal edilenler üç ay içerisinde yeniden sınava alınır. Belgelendirme süreci ilk başvuru gibi yapılır. Fakat gerekli evraklarda bir değişiklik yoksa tekrar aynı evraklar istenmez. Başvuru veya sınav esnasında adayın fiziksel durumunda, işi yapmasına engel bir durum varsa sağlık raporu istenir.

8.5 Belgenin Askı Hali ve İptal Edilmesi
Belgeli Kişi ile yapılan, Personel Belgelendirme Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirmemesi, Gözetimler sonucunda yetersiz bulunması, Logo kullanım şartlarına uymaması belgenin askı halini ve iptalini doğuran nedenlerdir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin geri alınması ve sözleşmenin feshi kararının tebliğinden itibaren sertifika ve logonun kullanımını durdurur. Hizmet Alan, sözleşme ile kendisine verilmiş her türlü Sertifikayı kendisine tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde MTSO Personel Sınav Ve Belgelendirme Merkezi ‘ne iade etmekle yükümlüdür.

9. İTİRAZ VE ŞİKÂYET
Lojistik Operasyon Sorumlusu (Seviye 5), Lojistik Operasyon Yöneticisi (Seviye 6) sertifikalandırılması sonunda, kişi MTSO Personel Sınav Ve Belgelendirme Merkezine Sertifikalandırma ile ilgili her türlü itiraz ve şikâyet hakkına sahiptir. Ancak bu itirazını yazılı olarak ve kanıtlarıyla ispatlamalıdır. MTSO Personel Sınav Ve Belgelendirme Merkezi kendisine iletilen itiraz ve şikâyetleri nasıl ele alacağını anlattığı bu dokümanı internet sitesinde kişilerin erişimine sunmaktadır. Yürütülmekte olan faaliyetler ile ilgili olabilecek her türlü itiraz ve şikâyetleri posta, faks elden veya web adresi aracılığı ile e-posta yoluyla veya sözlü olarak yapılabilir. Hizmet Alan konu ile ilgili dokümanlara, Personel Belgelendirme bölümü altında web sitesinden ulaşabilir. MTSO Personel Sınav Ve Belgelendirme Merkezi ’ne ulaşan itiraz ve şikâyetleri alan MTSO Personel Sınav Ve Belgelendirme Merkezi personeli bu konuyu Kalite Yönetim Temsilcisi’ne iletir. Yapılan itirazlar veya Şikâyetler İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü ’ne göre sonuçlandırılır ve karar ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir.

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi MTSO Personel Sınav Ve Belgelendirme Merkezi veya web sitesinden İtiraz ve/veya Şikâyet Başvuru Formunu doldurur ve imzalayarak (şahsen müracaat yapıldı ise) MTSO Personel Sınav Ve Belgelendirme Merkezi’ne teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir. Yapılan sınava ilişkin, sınavda kullanılan teçhizat ve sınav parçası veya numuneleriyle ilgili itiraz /şikâyet sınav tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılmalıdır.

İtiraz/ Şikâyet aşağıdaki konularda olabilir: 
- Belgelendirme kararına itiraz veya şikâyet
- Sınav sonucuna itiraz veya şikâyet
- Sınav sorularına itiraz veya şikâyet
- Sınav yapanla ilgili İtiraz veya şikâyet
- Hatalı belge veya logo kullanımına ilişkin şikayet
- Belgelendirme programına ve/veya kapsamına ilişkin itiraz veya şikâyet
- Duyurularla ilgili itiraz veya şikâyet
- Diğer MTSO Personel Sınav Ve Belgelendirme Merkezi’ne yapılan İtiraz ve Şikâyetler; İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü ‘ne göre sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.


Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayın içeriğinden yalnızca YFM Belgelendirme sorumludur ve bu içerik
hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.