Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Prosedürü


Ulusal Yeterlilik Programın Amacı

11UY0010- 3 Çelik Kaynakçısı Seviye 3 (Rev02):

Ülkemizde, çelik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden herhangi birini elle veya yarı mekanize kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Birimler

A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)

B3 Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (121)

B5 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

B6 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311)

İlgili Referans Dokümanlar

11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı Seviye 3 (Rev02)

TS EN ISO 9606-1 Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı-Ergitme Kaynağı-Bölüm 1: Çelikler

TS EN ISO 9606-2 Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı-Ergitme Kaynağı-Bölüm 2: Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları

TS EN ISO 5817: 2014 Kaynak – Çelik, nikel, titanyum ve bunların alaşımlarında ergitme kaynaklı (demet kaynağı hariç) birleştirmeler – Kusurlar için kalite seviyeleri

TS EN ISO/IEC 17024:2012 Personel Belgelendirme Standardı ve Kalite El Kitabı Personel Belgelendirme Prosedürleri

Belgelendirme Başvurusu İçin Gereken Ön Şartlar

Adayın başvurusunda, MYK’nın ilgili ulusal yeterliliğine göre başvuruda bulunduğu sınavla ilgili ön yeterlilik şartı aranmayacaktır. Aşağıda tanımlanan prosedüre göre uygulamalar gerçekleştirilecektir.

Belge Başvuru Yöntemi:

YFM Personel Sınav ve Belgelendirme Merkezi’nde, başvurular web sitesi üzerinden ve elden olmak üzere iki farklı yöntem ile aşağıda yer alan prosedürde tanımlandığı şekilde yürütülmektedir. Başvuru formu web sitesinde mevcuttur.

Belge Başvurusu İçin İstenen Evraklar:

Aday adaylarının, aday statüsüne geçebilmeleri için aşağıdaki ilgili evrakları sınavın gerçekleştirileceği tarihten en geç 10 gün öncesine kadar YFM Personel Belgelendirme Merkezine elden teslim etmesi ya da kargo/posta ile göndermesi gerekmektedir.

• Nüfus cüzdan fotokopisi

• Ödeme dekontu/ödeme bilgi evrakı

• Zorunlu olmamakla birlikte Eğitim-Öğretim Belgesi (Gerekliyse Diploma,Sertifika vb.)

• Başvuru Formu (ıslak imzalı sureti veya online kayıt)

  • Başvuru sırasında yapılacak kaynak tercihi
Sınavların İçeriği

11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı Seviye 3 (Rev02), Ulusal Yeterliliğinde yer alan başarım ölçütlerini içerecektir. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir.

Sınav seçilen metoda göre TS EN ISO 9606-1 9606-2 standardında belirtilen sınav parçaları ile yapılacaktır. TS EN ISO 9606-1 standardı 5. bölümde belirtilen temel değişkenler ve yeterlilik kapsamına göre 6. bölümde belirtilen yol izlenerek sınav sürdürülecektir.

Sınav Yeri Ve Sınava Giriş:

Teorik ve performans sınav alanları sözleşmesi ve protokolü imzalanmış kurum/kuruluşların yerlerinde yapılacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adaylar, e-posta, telefon veya SMS yoluyla bilgilendirilecektir

Teorik Sınav Kuralları:

Aşağıdaki kurallar, sınav başlamadan önce adaylara yüksek sesle okunur:

Soru kitapçığını alır almaz kapağında bulunan ilgili alanlara kimlik bilgilerinizi yazınız. Sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığını eksik ya da basım hatalıysa değiştirilmesi için Sınav Görevlisine başvurunuz.

Soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır, sorumluluk size aittir.

Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ve sınav giriş belgesi ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.

Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah vb. teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açı ölçer, cetvel, USB bellek, hafıza kartı vb. özellikte hafıza aygıtları ile sınava girilmez. Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.

Teorik sınava tüm yeterlilik birimlerinden girecek olan adaylar ilk 10 dakika, son 10 dakika sınav salonunu terk edemez. Sınavın ilk 15 dakikasından sonra gelen aday sınava alınmaz.

Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun, görevli haricinde dışarıya çıkan bir aday tekrar içeriye alınmaz. MTSO Temsilcisi sınav sırasında adaylara (tuvalet, sağlık vb. ihtiyaçları için) eşlik eder.

Sınav süresince aday görevlilerle konuşamaz ve soru soramaz. Görevliler de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşamaz.

Adaylar birbirinden kalem, silgi vb. araçları isteyemez.

Soru kitapçığına her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların optik cevap formuna işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

Her bölümün cevaplarını soru kitapçığındaki ilgili alana işaretleyiniz.

Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaya aittir. Bu durum aday için son derece önemlidir. Sınav görevlileri bir salonda, sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, Sınav komisyonu tarafından bu sınıfta sınava giren tüm adayların sınavı geçersiz sayılır.

Adaylar, görevlilerin tüm uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler adayın oturduğu yeri değiştirebilir. Sınavların geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunan ve yapılacak uyarılara uymayan adayların kimlikleri tutanağa yazılır ve sınavları geçersiz sayılır.

Aday verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere ad, soyadı, T.C. kimlik numarasını yazar. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanır ve gerektiği takdirde Sınav Komisyonu tarafından incelenir. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.

Görevlilerin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır.

Sınav süresince, görevliler dâhil, salonda kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmez.

Adaylar teorik sınavlarda görüntülerinin kayıt altına alınmasını kabul etmek durumundadır. Genel Sınav Uygulama Talimatı

Performans Sınavı Uygulama Kuralları

Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ve sınav giriş belgesi ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.

Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah vb. teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açı ölçer, cetvel, USB bellek, hafıza kartı vb. özellikte hafıza aygıtları ile sınava girilmez. Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.

Aday performans sınavı süresince, sınav değerlendiricisine (oldu mu, tamam mı, doğru mu vb.) sınavı etkileyebilecek sorular soramaz.

Aday kendisine verilen sınav süresi içerisinde sınavı tamamlayamaz ise adayın sınavı sınav değerlendiricisi tarafından sonlandırılır.

Adaylar sınav başlamadan 15 dakika önce hazır bulunur.

Sınav süresince adaylar sınav değerlendiricilerinin tüm talimatlarına uymalıdır.

Adayların sınav değerlendiricilerin talimatı olmadan sınav salonundaki malzemeleri kullanmaları yasaktır.

Sınava ara verme süreleri sınav değerlendiricileri tarafından belirlenir.

Sınav genel kurallarına aykırı davranan adaylar sınavdan çıkartılır.

Aday sınav süresince, salonda sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmez.

Sınav değerlendiricisinin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır.  Adaylar performans sınavına ait uygulamaların kamera vb. ile kayıt altına alınmasını kabul etmek durumundadır.

SINAVDA ORTAYA ÇIKABİLECEK USULSÜZLÜKLER:

Sınavda etik olmayan davranışlarda bulunan (ör: kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) aday, YFM Belgelendirme'de yeniden sınava başvurmak için en az 12 ay bekler. Bu durumda, sınav tekrarı fiyat listesinde yer alan ücrete tabidir. Tekrar sınavlarında başarılı olamayan adaylar, yeni adaylar için uygulanan başvuru prosedürüne tabidir.

İtiraz/Şikâyet:

Aday belge veya belgelendirme sürecinin herhangi bir uygulamasına İtiraz veya Şikâyet Formu ile itiraz veya şikayette bulunabilir. Yapılan itiraz/şikâyetler İtiraz Şikâyet ve Önerilerin Değerlendirilmesi prosedürüne göre değerlendirilecektir. İtiraz ve Şikayet Formu’na web sitesi üzerinden de ulaşılabilmektedir.

Ölçme Ve Değerlendirme

Teorik ve Uygulama (Performans) sınavları ayrı ayrı değerlendirilir. Sınav sonuçlarının geçerlik süresi sınav tarihinden itibaren 2 (İki) yıldır. Yeterlilik birimlerinin herhangi bir aşamasından başarısız olan aday, bu süre içerisinde başarısız olduğu birimden yeniden sınava girme hakkına sahiptir.

Sınavların Değerlendirilmesi:

Teorik sınavlar, çoktan seçmeli sorulara verilen cevaplar dikkate alınarak, performans sınavları ise adayın performans sınavındaki uygulamaları dikkate alınarak değerlendirilir. Performans sınavları ulusal yeterlilikteki şartlara göre gerçekleştirilmekte olup, 1 değerlendirici adayın sınavında değerlendirme yapmaktadır. Uygulama sınavlarından başarılı olabilmek için;

Çelik Kaynakçısı İçin Muayene:

 2. EN ISO 5817’ye göre sınav parçasındaki aşırı kaynak metali, aşırı dış bükeylik, aşırı kalınlık, aşırı nüfuziyet ve yanma oluğu kaynak kenarı kusurları için C seviyesi, diğer kusurlar için B seviyesi sınırları içinde kalıyorsa aday, başarılı sayılacaktır.

Belge Teslimi:

Sınav sonuçlarına göre belge almaya hak kazanan adayların hazırlanan belgeleri, MYK tarafından YFM Belgelendirme’ye gönderildikten sonra Personel Belgelendirme Müdürü tarafından imzalanarak en geç 15 iş günü içerisinde belge sahiplerinin ilgili yeterliliğe ait YFM Personel Belgelendirme Başvuru Formunda belirtmiş oldukları belge teslim şekline göre “Belge Teslim Formu”) Belge, Marka ve Logo Kullanım Sözleşmesi imzalatılarak teslim edilir. Belgelendirme Prosedürü

Yeterliliklerin Birim Bazında Birleştirilerek Belgelendirilmesi:

Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği’nin 60. Maddesi gereği, adaylar, aynı sene içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldıkları belgelendirme sınavları sonrasında başarılı oldukları yeterlilik birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi alma hakkına sahiptirler. Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi bazında gerçekleştirilebilir; sınav bölümleri (Teorik, Performans) bazında birleştirme yapılmayacaktır. Belgelendirme Prosedürü

Belge Geçerlilik Süresi:

Çelik Kaynakçısı için TS EN ISO 9606-1 Madde 9.1’ de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 2 yıl veya 3 yıl olarak değişmektedir. Metotlar, özet tabloda (Sayfa 2) belirtilmiştir.

Belgenin Gözetim Sıklığı:

Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanarak, YFM Belgelendirme’ye gönderilecektir. Özet tabloda (Sayfa 2) belirtilmiştir. Belgelendirme Prosedürü

Yeniden Belgelendirme:

Yeniden belgelendirme, ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen usul ve esaslara göre yapılır. Çelik Kaynakçısı: Bu kapsamda, belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3’de bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için; 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.

b) Belge geçerlilik süresi 2 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır

Belgenin Askıya Alınması, İptal Edilmesi Veya Kapsamının Daraltılması:

Gözetim tarihini geçiren (belge veriliş tarihinden itibaren 3. Yılsonuna kadar) kişilerin belgeleri 6 ay askıya alınır. Gözetim sürecini tamamladıktan sonra, belgenin askı durumu kalkar. Gözetim süreci 1 ay içinde tamamlanmazsa, belge iptal edilir. Belgelenmiş personelin Logo ve Belge Kullanım Prosedürüne aykırı bir tutum içinde bulunması durumunda belge öncelikli olarak askıya alınır. Bu durum belge sahibine bildirilir, hatanın düzeltilmesi için 1 ay süre verilir. 1 ay içerisinde düzeltme yapılmamış belgeler, iptal edilir. Belgelendirme ve gözetim süreçlerinde yanıltıcı ve doğru olmayan bilgileri kasti şekilde beyan ettiği anlaşılan ve/veya sahte evrak düzenlendiği tespit edilen belgeler derhal iptal edilir. İlgili yeterlilikte belgenin kapsamını etkileyen köklü değişiklikler meydana gelmesi halinde, Program Komitesi talebine istinaden, belgenin kapsamı daraltılarak, belge sahibi tekrar sınava tabi tutulabilir. Bu sınav yeniden belgelendirme döneminde yapılır. Mevcut belge, belge süresince geçerlidir. Belgelendirme Prosedürü

 

 


Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayın içeriğinden yalnızca YFM Belgelendirme sorumludur ve bu içerik
hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.