Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Belgelendirme Rehberi


1. Amaç

Bu rehber, Mesleki Yeterlilik Belgesi başvurusu yapmak isteyen kişilerin, belgelendirme kapsamını ve şartlarını, ölçme ve değerlendirme sürecini, haklarını ve belge almaya hak kazanmaları halinde belge kullanımı ile alakalı sorumluluklarını inceleyebilmeleri amacıyla hazırlanmıştır.

2. Terimler ve Kısaltmalar

Aday: Merkeze yaptığı başvuru onaylanarak belgelendirme süreci başlatılmış kişidir.

Başvuru sahibi: Merkeze Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için başvurmuş, henüz belgelendirme süreci başlatılmamış kişidir.

Başvurunun kabulü: Başvuru formunun Merkez tarafından web sitesinden veya elden alınmasıdır.

Başvurunun onaylanması: İnceleme sonucunda belgelendirmeye engel bir durum olmadığına onay verilmesidir.

Başvurunun tamamlanması: Başvuru için gerekli tüm evrakların ıslak imzalı olarak, başvuru sahibi tarafından Merkez’e teslim edilmesidir.

Belge (Sertifika): Kişinin bir Ulusal Yeterlilik şartlarını karşıladığının kanıtı olarak kullanım hakkını kazandığı Mesleki Yeterlilik Belgesi’dir.

Belgelendirme: Kişinin bir Ulusal Yeterlilik şartlarını karşıladığının kanıtı olarak adına Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenmesidir.

Belge geçerlilik süresi: Sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren, ilgili Ulusal Yeterlilik’ lerde belirlenen süre kadar, sertifikanın kullanım hakkının geçerli olacağı süredir.

Belgelendirilmiş kişi (sertifika sahibi): Belgelendirme süreci sonucunda yeterliliğini kanıtlamış ve Merkez’den adına düzenlenmiş sertifikayı kullanım hakkı kazanmış adaydır.

İlk başvuru: Daha önce mesleki yeterlilik sertifikasına sahip olmamış olan aday için uygulanan belgelendirme sürecidir.

Birim tamamlama: Adayın, ilgili Ulusal Yeterlilik tarafından şart koşulan birim sınavlarından başarısız olduğu birim sınavlarını tekrarlama sürecidir.

Belge Yenileme: MYK Mesleki Yeterlilik Belgelesinin geçerlilik süresinin dolması sonrası kişilerin yeniden belgelendirilmesi. 

Sınav Tekrarı: Kişilerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgelesi almak amacıyla girdiği sınavlardan başarısız olması durumunda MYK Mesleki Yeterlilik Belgelesi almak için tekrar sınava girmeleri.

Merkez: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Personel Sınav ve Belgelendirme Merkezi

MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sertifika: bkz Belge.

Sertifika sahibi: bkz Belgelendirilmiş kişi.

Teorik sınav: Alışılagelmiş test yöntemleriyle, adayların mesleki bilgisini ve alt yapısını ölçme sınavıdır.

Performansa Dayalı Sınav: Adayın, mesleğini icra ederken gerçekleştirdiği uygulamalara benzer uygulamalar ile mesleki becerisini ölçme sınavıdır.

TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumu

İlk Başvuru: Adayın ilgili Ulusal Yeterlilik ile alakalı Merkez’e daha önce herhangi bir başvurusunun olmaması durumunda yapılan başvuru.

Yeniden belgelendirme: Belge geçerlilik süresi dolan sertifika sahibinin belge kullanım hakkı süresini uzatmak için gerçekleştirilen süreçtir.

Sınav Tekrarı: Yapılan bir sınavın bütün birimlerinde başarısız olunma durumunda adayın yeniden sınava girmesi sürecidir.

Birim Tamamlama: İlgili Ulusal Yeterliliğin bazı birimlerinden başarılı olup bazı birimlerinde başarısız olan kişinin, başarısız olduğu birimler için sınavına girme süreci.

 

3. Belge Sorgulama

MYK’nın mesleki yeterlilik belgesi sorgulama sayfasına yönlendirerek yapılan sorgulamadır.


4. Başvuru Şartları ve Hakları

4.1. Başvuru

4.1.1. Merkez’ in web sayfası “Online Başvuru” bölümünden başvuruda bulunabilirsiniz. Merkez’ den temin edilebilen Başvuru Formu’nu doldurarak Merkez’ e elden ya da posta yolu ile de iletebilirsiniz.

4.1.2. Merkez’ de, aşağıda yer alan Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanmış Ulusal Yeterlilikler üzerinden hizmet verilmektedir . Başvuru sahibinin, her bir başvuruda yalnız bir yeterlilikten başvuruda bulunma hakkı vardır. Başvuru Formunda aşağıdaki Ulusal Yeterliliklerden bir tanesini seçmelisiniz.

4.1.3. Doğru seçim yapabilmeniz için, ilgili UY’ yi (yukarıda MYK tarafından yayınlanmış resmi UY’lere link verilmiştir) incelemeniz tavsiye edilir.

4.1.4. Başvuru formunda ilk başvuru, belge yenileme, sınav tekrarı ve birim tamamlama olmak üzere başvuru tipi seçenekleri vardır. Başvuru sırasında başvuru tipini seçmelisiniz.
• İlk kez belge talebinde bulunacak kişi, İlk Başvuru;
• Sertifika geçerlilik süresi dolan sertifika sahibi kişi, Belge Yenileme,
• Yapılan bir sınavın bütün birimlerinde başarısız olmuş kişi, Sınav Tekrarı,
• Yeterliliğin bazı birimlerinden başarılı olmuş kişi, diğer birimlerin sınavına girmek için Birim Tamamlama;
başvurusu hakkına sahiptir.

4.1.5. Engelli veya diğer itina gösterilmesi gereken başvuru sahiplerinin, engel durumuna bağlı olarak özel bir sınav düzenlemesine ihtiyaç duyduğunu belirtme hakkı vardır. Söz konusu özel durumun belgelendirmeye engel teşkil etmesi durumunda, Merkez tarafından başvuru sahibine gerekli açıklama yapılır.

4.1.6. Başvuru sahibi, Merkez prosedürleri ile belirlenmiş ve bu kılavuzda geçen belgelendirme şartlarına uymayı kabul ettiğine, belgelendirme için gerekecek her türlü bilgiyi sağlayacağına ve hak kazanması halinde Belge Kullanım Hakkı Sözleşmesi’ni imzalayacağına, gizli sınav materyallerini ifşa etmemeye ve hileli sınav uygulamalarında yer almamaya dair yazılı beyanda bulunacaktır.


4.2. Başvurunun Kabulü


4.2.1. Başvurunuz Merkez tarafından, aşağıdakiler açısından değerlendirilerek, uygun olması durumunda Aday Numaranız belirlenir;
· Ulusal Yeterlilikler ile belirlenen ön şartlar,
· Prosedürle belirlenmiş Merkez şartları,
· Merkez imkanlarının başvuru tercihlerini karşılayabilirliği,
· Engelli veya diğer itina gösterilmesi gereken başvuru sahiplerinin durumlarının, ilgili Ulusal Yeterlilik’ e göre belgelendirmeye engel teşkil edip etmediği ve özel ihtiyaçların merkez imkanları dahilinde karşılanıp karşılanamayacağı.

4.2.2. Başvurunun onaylanması için ilgili Ulusal Yeterliliğin Yeterlilik Sınavına Giriş Şartı’ nda belirtilmeyen hiçbir ön şart aranmaz.

4.2.3. Başvurusu onaylanmayan başvuru sahibine, sebebi bildirilir; ihtiyaç hissettiği tüm açıklamalar yapılır. Kişi şartların değişmesi durumunda yeniden başvuruda bulunma hakkına sahiptir.

4.2.4. Daha önce hile ve kopya teşebbüsü sebebi ile sınavı sonlandırılmış kişinin başvurusu, şartlara uygunluk halinde dahi, ilgili teşebbüs tarihinden itibaren bir yıl geçmeden onaylanmaz.

4.2.5. Onayın ardından, Başvuru Formu’ nda belirttiğiniz iletişim e-posta adresine, başvurunun alındığına ait bir ileti, tarafınıza gönderilir.


4.3. Başvurunun Tamamlanması

4.3.1. Başvurunun tamamlanabilmesi için (başvuru sahibinin sınav planlarına dahil edilebilmesi için) tarafınızdan imzalanmış Başvuru Formu ile birlikte aşağıdaki evraklar istenir.
• Sınav ücretinin yatırıldığına dair (online veya şubeden alınmış) banka dekontu veya ATM makbuzu
• Kimlik fotokopisi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport veya yasal olarak geçerli başka bir kimlik belgesi)
• Bir adet vesikalık fotoğraf
• Başvuru sahibinin, belgelendirme şartlarına uymayı kabul ettiğine ve belgelendirme için gerekecek her türlü bilgiyi sağlayacağına, gizli sınav materyallerini ifşa etmeme ve hileli sınav uygulamalarında yer almamaya ilişkin “Belge Kullanım Hakkı Sözleşmesi”ni imzalayacağına dair yazılı beyan (Başvuru Formu’ nda mevcuttur)
• Başvuru sahibinin yatırmış olduğu sınav ücreti iadesi istemesi halinde geçerli olacak olan “Sınav Ücreti İadesi ile Alakalı Kuralları” okuyup, kabul ettiğine dair beyan.


4.3.2. İşverenleri tarafından sınav başvuruları yapılan adaylar için, işverenin söz konusu evrakları topluca Merkez’e iletmesi ile de başvuru tamamlanabilir.


4.3.3. Başvuru sahibi tarafından başvuru evrakları tamamlandığında, başvuru sahibi, ‘aday’ olarak sınav planlarına dahil edilir.


4.3.4. Belgelendirme başvurusu tamamlanan aday, sınav planlarına dahil edilmeden önce MYK onayı beklenir.


5. Ücretlendirme Şartları ve Hakları


5.1. İlk belgelendirme ve yeniden belgelendirme için sınav, sertifika ve gözetim ücretleri ve olası indirim oranları yıllık olarak, MTSO Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Merkez’in web sayfasından ilan edilir. Hiçbir başvuru sahibine özel ücretlendirme uygulanmaz.

5.2. Sınav ve sertifika ücretleri, web sayfasında ilan edilen banka hesap numaralarına yatırılır. Başvuru yapılacak belgelendirme ücretinin bankaya ödenmesi, eğer bireysel olarak yapılacak ise, adayın ödeme açıklaması kısmında SINAV ÜCRETİ ifadesi, TC kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerinin bulunması gereklidir. İşverenler tarafından toplu yapılan sınav başvurularında ise, işverenin ilave olarak söz konusu ödemenin hangi adaylara ait olduğunu belirtir listeyi Merkez’e ulaştırması gerekir.

5.3. Planlanmış ve adaya bildirilmiş tarihte, önceden bildirmeksizin ve mazeretsiz olarak sınava katılmamış veya geç geldiği için sınava alınmamış aday katılmadığı sınavlardan başarısız sayılır. Sınav ücreti iade edilmez.

5.4. Daha önceki düzenlenmiş olan sınavlardan başarısız olan adayların, başvurusu kapsamındaki başarısız olduğu sınavlara en fazla bir yıl içerisinde ve bir kez ücretsiz olarak katılma hakkı vardır. İlk sınav tarihinden itibaren bir yıl geçmiş veya aday üst üste iki sınavdan da başarısız olmuş ise, yeniden sınav ücreti talep edilir.

5.5. Başvuruda bulunmuş, ancak ücretsiz sınav hakkının geçerli olduğu bir yıl içerisinde sınav açılmadığı için hakkını kullanamamış olan adaylar, açılacak ilk sınava ücretsiz olarak alınır.

5.6. Belgesi iptal edilen kişilerin yeni başvurularında, Merkez’in web sayfasında ilk belgelendirme için yayınlanan sınav ve sertifika ücretleri geçerlidir.

5.7. Geçerlilik süresi içinde belgelerin kaybedilmesi, belgede yer alan kişisel bilgilerde değişiklik olması veya belgenin yıpranması durumunda, belgenin yenilenmesi için Merkez’in web sayfasında yayınlanan sertifika ücreti talep edilir.

5.8. Daha önce hile ve kopya teşebbüsü sebebi ile sınavı sonlandırılmış kişinin, ücretsiz sınav hakkı veya indirim hakkı yoktur. İlgili Usulsüzlük, Hile ve Kopya Tutanağı’ nın tarihinden itibaren bir yıl sonra yeni başvuruda bulunabilir; Merkez’in web sayfasında yayınlanan gözetim, sınav ve sertifika ücreti talep edilir.


6. Sınav Şartları ve Hakları

 

6.1. Belgelendirme Kapsamındaki Sınavlar
6.1.1. Merkez’de, başvurunuza göre, ilgili Ulusal Yeterlilik Birimleri’nin Ölçme ve Değerlendirme şartlarında belirlenmiş, aşağıda sıralanan sınavlar uygulanır.

Dış Ticaret Sorumlusu (Seviye 5) 

 • A1: İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma
 • A2: İhracat ve İthalat Sürecinin Yönetimi

Lojistik Operasyon Sorumlusu (Seviye 5) 

 • A1:İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma
 • A2: Lojistik Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Lojistik Operasyon Yöneticisi (Seviye 6) 

 • A1: İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma
 • A2: Lojistik Operasyon Süreçlerinin Organizasyonu ve Geliştirilmesi
 • A3: Lojistik Operasyon Süreçlerinin Takip ve Kontrolü

Asansör Bakım ve Onarımcısı (Seviye 3)

 • A1 İş Sağlığı ve Güvenliği İle Çevre Güvenliği
 • A2 Kalite Yönetimi
 • A3 Bakım ve Onarım Ön Hazırlığı
 • A4 Bakım ve Onarım

Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) 

 • A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği
 • B1 Elektrotla Ark Kaynağı
 • B2 Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı
 • B3 Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı
 • B4 Özlü Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı
 • B5 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)
 • B6 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı)
 • B7 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı
 • B8 Aktif Koruyucu Metalik Özlü Elektrotla Ark Kaynağı 
 • B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı)
 • B10 Otojen Tungsten Asal Gaz Kaynağı
 • B11 Boru Biçiminde Özlü Elektrotlu Tungsten Asal Gaz Kaynağı
 • B12 İndirgeyici Gaz Ve Katı Dolgu Malzemeli Tungsten Asal Gaz Kaynağı
 • B13 Plazma Ark Kaynağı
 • B14 Oksi-Asetilen Kaynağı

Metal Saç İşlemeci (Seviye 3)

 • A1 Metal Sac/Levha İşleme İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği
 • A2 Metal Sac/Levha İşleme İşlemlerinde Çevre Koruma
 • A3 Metal Sac/Levha İşleme İşlemlerinde Kalite Yönetim Sistemi
 • A4 Metal Sac /Levha İşleme


6.1.2. Hangi sınavlara alınacağınız aşağıdaki şartlara göre belirlenir.

· İlk belgelendirme başvurusunda bulundu iseniz, yukarıda belirtilmiş tüm birim sınavlarına,
· Birim tamamlama başvurusunda bulundu iseniz, daha önce başarısız olduğunuz birim sınavlarına,
· Yeniden belgelendirme başvurusunda bulundu iseniz ilgili Ulusal Yeterlilik’in Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi şartlarına göre;

6.1.3. Sınav hazırlığı ve değerlendirmesinde görev alanlar, MYK şartlarını sağladığı onaylanmış uzmanlardır.

6.1.4. Sınavlarda, Program Komitesi ve MYK tarafından onaylı Teorik ve/veya Performans Sınav Setleri’ ni cevaplandırmanız ve/veya uygulamanız istenir.

6.1.5. Aday son bir yıl içerisinde başarılı olduğu sınavlardan muaftır.

6.1.6. Birim tamamlama başvurusunda bulunmuş adayın, bir diğer ‘Yetkilendirilmiş Kuruluş’ dan başarılı olduğu birim sınavları var ise, adaydan ve/veya kuruluştan, Ulusal Yeterlilik’ e uygun bir değerlendirmeye tabi tutulduğunun kanıtları istenir.


6.2. Teorik Test Sınavları

 

6.2.1. Adayın, teorik mesleki bilgisinin ve alt yapısının ölçüldüğü sınavlardır.

6.2.2. Sizden çoktan seçmeli test sorularını cevaplamanız beklenir.

6.2.3. Sorular eşit puanlı olup doğru cevap sayısı esas alınır, yanlış veya boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Birden fazla veya uygunsuz şekilde işaretlenen cevaplar yanlış cevap olarak değerlendirilir.

6.3. Performansa Dayalı Sınavlar

6.3.1. Adayın, mesleğini icra ederken gerçekleştirdiği uygulamaların benzeri uygulamalarla mesleki becerisinin ölçüldüğü sınavlardır.

 

6.4. Sınav Planlaması

6.4.1. İlk belgelendirmede, teorik ve performansa dayalı sınavlar toplamda, bir tam ve/veya bir yarım gün sürecek şekilde planlanır.

6.4.2. Sınav giriş bilgileri, tarih ve saatleriniz, sınav tarihinden en geç dört gün önce size e-posta yoluyla bildirilir. İşverenleri tarafından topluca başvuruda bulunulan adaylar için işverene ayrıca bildirilir.

6.4.3. Adaya bildirilen tarihi takiben 7 gün içerisinde geri bildirimde bulunan adayın, sınav planına ilişkin değişiklik talebi değerlendirilir. Merkez’in imkanları dahilinde sınav planında değişiklik yapılabilir.

6.5. Sınav Sırasındaki Şartlar

6.5.1. Aday sınav görevlisinin uyarılarını dikkate almak ve uymak zorundadır.

6.5.2. Sınav anında kural ve şartları yerine getirmeyen veya hile ve kopya teşebbüsünde bulunan adayın sınavı, sonlandırılır; bu durumda adayın salonu terk etmesi gereklidir.

6.5.3. Sınav sonrasında kural ve şartları yerine getirmediği veya hile ve kopya teşebbüsünde bulunduğu tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır.

6.5.4. Adayın sınavının sonlandırılmasına veya bir soruya veya sınava ilişkin başka bir duruma itiraz ve şikayet hakkı vardır. Sınav süresinden kayıp yaşanmaması amacıyla, İtiraz ve Şikayet Formu sınav bitiminde doldurulur.

6.5.5. Adaylar sınav salonunda sınav görevlisi tarafından kendilerine gösterilen yerlere oturmak zorundadır. Adaylar kimliklerini görünür bir şekilde masa üstüne koyar. Kimlik, TC kimlik numarasını ve adayın fotoğrafını içermelidir.

6.5.6. Adayların birbirleri ile iletişim kurmaları yasaktır.

6.5.7. Adaylar yanlarında hiçbir kitap, doküman, taşınabilir disk, cep telefonu veya iletişim aygıtı bulunduramazlar. Yanlarında bunları getirmiş olan adaylar, kapatmak ve erişmeleri mümkün olmayan bir konuma koymak zorundadır.

6.5.8. Sınav başlangıcından 15 dakika sonra gelen adaylar sınava alınmaz.

6.5.9. Merkez tarafından sağlanan hesap makinesini kullanmak serbesttir.

6.5.10. Adayların sınav sırasında kullanacakları tüm malzemeler merkez tarafından sağlanır. Adayların, kalem ve silgi dışında, kendi malzemelerini kullanmaları yasaktır.

6.5.11. Sınav görevlisinden herhangi bir konuda açıklama istenebilir; ancak sınav görevlisi açıklamayı tüm adayların duyabileceği bir sesle yapar. İstenen açıklama, herhangi bir sınav sorusuna cevap niteliği taşımamalıdır.

6.5.12. Engelli veya diğer itina gösterilmesi gereken aday için başvuru sırasında belirtilmiş özel ihtiyaçlar varsa karşılanır.

6.5.13. Adayın sınava ilişkin herhangi bir materyali (çalışma sayfaları da dahil) sınav salonundan çıkarması yasaktır.

6.5.14. Sınav Katılımcı İmza Föyü ile adayların ve sınav görevlilerinin sınava katılımı kayıt altına alınır. Sınav esnasında kamera kaydı yapılır.


6.6. Soru veya Sınav İptali

6.6.1. Sınav esnasında sınav iptalini gerektirecek elektrik kesintisi, sistem çökmesi, kopya-hile teşebbüsü vb. durumlara engel olacak tedbirler, Merkez tarafından alınır. Ön görülemeyen sebeplerle sınav iptali durumunda, yeni bir sınav planı ile adaylara yeniden sınava girme hakkı tanınır.

6.6.2. Sınav esnasında kopya-hile teşebbüsünde bulunan adayın sınavı, sınav görevlisi tarafından sonlandırılır.
· Aday ödemiş olduğu ücretlendirme kapsamında yeni bir sınav planına dahil edilmez. Aday, durum hakkında İtiraz ve Şikayet Formu’ nu doldurma hakkına sahiptir.
· Toplu kopya çekme veya sınavın genel geçerliliğini etkileyecek bir durumun oluşması durumunda tüm adaylar için sınav iptal kararı verilir.

6.6.3. Sınav gerçekleştikten sonra, tespit edilen bir uygunsuzluk veya usulsüzlük durumunda, ilgili adayın/adayların sınavı ya da tüm sınav iptal edilebilir. Hakkında usulsüzlük tespit edilmemiş adaylara yeni bir sınav planı ile yeniden sınava girme hakkı tanınır.
a) Planlanmış ve duyurusu yapılmış sınavların ertelenmesi veya iptali durumunda, adaylar bilgilendirilir, yeni sınav planı adaya ve ilgili personele iletilir. Merkez kaynaklı, sınavın ertelenmesi veya iptali sebebiyle aday hiçbir hakkını kaybetmez.
b) Sınav sırasında veya sonrasında iptal edilmiş sorular ve/veya uygulamalar değerlendirme dışı tutulur.


7. Belge Kullanım Hakkı ve Şartları

7.1. Sertifikaya Hak Kazanma

7.1.1. Adayın, belge almaya hak kazanabilmesi için, Ulusal Yeterlilik’de belirlenmiş Ölçme ve Değerlendirme şartları gereği sınava alındığı tüm birimlerden(A1, A2, A3, A4) başarılı olması gerekir.
7.1.2. Hak kazananlara TÜRKAK, MYK ve Merkez logolu Mesleki Yeterlilik Sertifikası verilir.
7.1.3. Adaya sertifikaları, MYK’ nın ön gördüğü süre içerisinde, Belge Teslim Tutanağı ile imza karşılığı teslim edilir. Aday, ihtiyaç halinde Merkez’in web sayfası Durum sorgulama’ dan belge hakkını ispatlayabilir.
7.1.4. Sertifikalar, ilgili Ulusal Yeterlilik’ lerde belirlenen süreler içerisinde geçerli olur.
7.1.5. Sertifikayı almaya hak kazanmış adaylar ile Merkez arasında Belge Kullanım Hakkı Sözleşmesi imzalanması zorunludur. Merkez’ in web sayfası üzerinden Belge Kullanım Hakkı Sözleşmesi metnine ulaşılabilir.

7.2. Belgenin Askıya Alınması Ve İptali

7.2.1. Mesleki Yeterlilik Belgesi kullanımı, aşağıdaki durumlarda, uygunsuzluğun giderilmesi için belirlenen süre kapsamında askıya alınır ve belgenin geçerlilik süresine bakılmaksızın kullanımına izin verilmez.
· Belge sahibi hakkında bildirilen hizmet alıcıların veya işverenlerin veya diğer kişilerin şikayetlerinin İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Prosedürü’ ne göre değerlendirilmesi sonucu aleyhinde karar alınması.
· Sertifika sahibinin Belge Kullanım Hakkı Sözleşmesi şartlarına aykırı davranışlarının ve MYK, TÜRKAK ve Merkez logolarını usulsüz olarak kullandığının tespit edilmesi,
· Sertifika sahibinin, ara gözetimde gerekli şartları sağlamaması ya da sağladığına dair kanıtları Merkez’e getirmemesi,

7.2.2. Sertifika sahibi, belgenin askıya alındığının kendisine bildirilmesinden itibaren belge kullanımını durdurmakla yükümlüdür.

7.2.4. Mesleki Yeterlilik Belgesi aşağıdaki durumlarda iptal edilir:

· Belgenin askıya alınma süresi içerisinde, sertifika sahibinin, askıya alınma sebeplerini ortadan kaldırdığına dair yeterli ve ikna edici delilleri sunmaması.
· Belge geçerlilik süresi sonunda, yeniden belgelendirme için, sertifika sahibinin Ulusal Yeterlilik’ in (15) Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme- Değerlendirme Yöntemi’ şartlarını sağlamaması.
· Belge geçerlilik süresi sonunda yeniden belgelendirme için, sertifika sahibinin ilgili Ulusal Yeterlilik’ te gerçekleşmiş değişiklik şartlarını sağlamaması.

7.2.5. Belgesi iptal edilen kişi, on iş günü içerisinde belgenin aslını Merkez’e iade etmekle yükümlüdür. Teslim etmemesi durumunda ortaya çıkacak her türlü olumsuzluğun sorumlusu kişinin kendisidir.

7.2.6. Yazılı uyarı yapıldığı halde, askıya alınan ya da iptal edilen belgesini kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem başlatılır.
a) Belgesi askıya alınan veya iptal edilenlerin adı, soyadı, belge numarası, iptal veya askı tarihi, ilgili taraflara duyurulmak üzere Merkez’in web sayfasında yayınlanır. Bu ilan aynı zamanda üçüncü kişilerle ilgili kurum ve kuruluşlara açıklama niteliği taşır.


8. Yeniden Belgelendirme Şartları ve Hakları


8.1. Gözetim

8.1.1. Sertifika sahipleri ilgili Ulusal Yeterlilik’ in (14) Gözetim sıklığı’ na uygun olarak, 5 yıl içerisinde bir defa gözetime tabi tutulur.(madde 4.1 b’ de MYK tarafından yayınlanmış resmi Ulusal Yeterlilik’lere link verilmiştir)

8.1.3. Sertifika sahibinin belgelendirildiği tarihten itibaren 5 yıllık süre dolmadan en az 1 yıl belgelendirme kapsamında çalıştığına dair, iş akdi ve/veya fiili çalışma pozisyonu ve süresini gösterir bir belge istenir.

8.1.4. En az 1 yıl çalıştığını, kendisine tanınan süre içerisinde belgeleyen ve bir uygunsuzluk bulunmayan sertifika sahibinin belgesinin geçerliliği, belge geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

8.1.5. En az 1 yıl çalıştığını, tanınan süre içerisinde belgeleyemeyen veya uygunsuzluk tespit edilen sertifika sahibinin belgesi, en fazla belge geçerlilik süresi sonuna kadar askıya alınır.

8.1.6. İşverenlerin, sertifika sahipleri hakkında uygunsuzluk şikayetinde bulunma hakları vardır. Şikayetin değerlendirilmesi sonucunda, gözetim faaliyetlerinin başlatılması kararı alınabilir.

8.2. Yeniden Belgelendirme

8.2.1. Sertifikanın geçerlilik süresi beş yıldır.

8.2.2. Yeniden belgelendirme faaliyeti için, ilgili Ulusal Yeterlilik’ in (15) Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme - Değerlendirme Yöntemi şartları esas alınır. (madde 4.1 b’ de MYK tarafından yayınlanmış resmi Ulusal Yeterlilik’lere link verilmiştir)

8.2.3. En geç belgenin geçerlilik süresinin dolmasına iki ay kala sertifika sahibi bilgilendirilerek, belge yenileme başvurusunda bulunması için davet edilir.

8.2.4. Sertifika sahibi, sahip olduğu sertifikayı aynen yenileme talebinde bulunabileceği gibi, eğer imkan var ise yatay ya da dikey geçiş (kapsam genişletme) başvurusu da yapabilir.

8.2.5. Belge geçerliliğinin ilk 5 yılı sonunda, sertifika sahibinin belgelendirildiği tarihten itibaren en az 2 yıl belgelendirme kapsamında çalıştığına dair, iş akdi ve/veya fiili çalışma pozisyonu ve süresini gösterir bir belge istenir.

8.2.6. 2 yıl çalıştığını belge geçerlilik süresi dolmadan belgeleyebilen sertifika sahibinden, iş vereni veya bir hizmet alıcısı tarafından doldurulmuş Gözetim Değerlendirme Formu istenir.

8.2.7. Gözetim Değerlendirme Formu sertifika sahibi hakkında aşağıdaki maddelerin sorgulanmasını sağlayacak içeriktedir:
· Belge kapsamındaki Ulusal Yeterlilik’ de yer alan öğrenme çıktılarını uygulayabildiği,
· Sertifika Kullanım Hakkı Sözleşmesi’nde belirtilen şartlara uygun davrandığı,
· İş arkadaşları ve amirleri ile ilişkileri,
· Etik anlayışa ters tutumlarda bulunmadığı.

8.2.8. Gözetim Değerlendirme Formu ile performansı olumlu değerlendirilen ve bir uygunsuzluk tespit edilmeyen sertifika sahibinin belgesi, sınava gerek kalmaksızın 5 yıl dahauzatılır.

8.2.9. İki yıl çalıştığını belge geçerlilik süresi dolmadan belgeleyemeyen veya uygunsuzluk tespit edilen sertifika sahibinin belgesi, ilgili Ulusal Yeterlilik’ in (15) Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme- Değerlendirme Yöntemi’ nde belirlenmiş sınavlardan başarılı olması şartıyla, 5 yıl daha uzatılır.

8.2.10. Belge geçerliliğinin ikinci 5 yılı sonunda,sertifika sahibinin belgesi, Ulusal Yeterlilik’ in (15) Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme- Değerlendirme Yöntemi’nde belirlenmiş sınavlardan başarılı olması şartıyla 5 yıl daha uzatılır.

8.2.11. Ulusal Yeterlilik’ in (15) Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme- Değerlendirme Yöntemi’ nde belirlenmiş sınavlara katılan ve başarısız olan sertifika sahibinin belgesi, belge geçerlilik süresi sonunda iptal edilir. İlk belgelendirme başvuru hakkı vardır ve tüm şartlar ilk belgelendirme başvurusu kapsamında uygulanır.

8.2.12. Sertifika sahibi belge geçerlilik süresi sonuna kadar yeniden belgelendirme başvurusunu gerçekleştirmemiş ise belgesi iptal edilir. İlk belgelendirme başvuru hakkı vardır ve tüm şartlar ilk belgelendirme başvurusu kapsamında uygulanır.

8.2.13. Bir sertifika sahibi, belge askıya alınmış olsa dahi, belge geçerlilik süresi içinde yeniden belgelendirme başvurusunda bulunabilir.

8.2.14. Gözetim ve yeniden belgelendirme sürecine ilişkin tarihler, sonuçlar ve alınan kararlar Aday Takip Sistemi’ ne işlenir. Sertifika sahipleri tüm süreci Merkez’in web sayfası Durum Sorgulama’ dan takip edebilir. Sertifika sahibine gözetim sonucuyla ilgili geri bildirimde bulunulur.

9. İtiraz ve Şikayet Hakkı

9.1. Adayların, sertifika sahiplerinin, işverenlerin ve üçüncü şahısların, her aşama ve durum ile ilgili itiraz ve şikayet hakkı vardır. İtiraz veya şikayet, İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Prosedürü’’nde tanımlanmış süreler içerisinde yapılmalıdır.

9.2. Adli soruşturma gerektiren durumlarda, adli soruşturma için geçerli olan yasal zaman aşımı süresi dikkate alınır. İtiraz veya şikayetin resmiyet kazanması için, itiraz ve/veya şikayet sahibi, Merkez’den temin ettiği ya da web sayfasından ulaşabileceği İtiraz Ve Şikayet Formu’nu doldurarak veya bir dilekçe ile itiraz ve/veya şikayetini yazılı olarak Merkez’ e ulaştırmalıdır. İtiraz veya şikayet gerekçesi net olarak ifade edilmeli, başvuru sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri net olarak belirtilmiş olmalıdır.

9.3. Tüm itiraz ve şikayetler, İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Prosedürü’ ne göre ele alınır.


Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayın içeriğinden yalnızca YFM Belgelendirme sorumludur ve bu içerik
hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.